Polling Booth in Najibabad Assembly Constituency

List of Polling Booth in Najibabad-

The list of all polling stations covered under the latest year of Najibabad Assembly (VidhanSabha) constituency in English and Hindi is given below. Along with the detailed address of the polling building and area of ​​each polling station is given.

Part No.Part Name in EnglishPart Name in HindiPS Area Name in EnglishPS Area Name in English
1PS RAMPUR CHATHAप्रा0वि0 रामपुर चाठाPS RAMPUR CHATHAप्रा0वि0 रामपुर चाठा
2PS RAJGARHप्रा0वि0 राजगढPS RAJGARHप्रा0वि0 राजगढ
3PS KAMGARPURप्रा0वि0 कामगारपुरPS KAMGARPURप्रा0वि0 कामगारपुर
4JHS MUJAHIDA PATTI BHAGUWALA ROOM NO. 1पूर्व मा0वि० मुजाहिदा पटटी भागूवाला कक्ष नं0 1JHS MUJAHIDA PATTI BHAGUWALAपूर्व मा0वि0 मुजाहिदा पटटी भागूवाला
5JHS MUJAHIDA PATTI BHAGUWALA ROOM NO. 2पूर्व मा0वि० मुजाहिदा पटटी भागूवाला कक्ष नं0 2JHS MUJAHIDA PATTI BHAGUWALAपूर्व मा0वि0 मुजाहिदा पटटी भागूवाला
6JHS MUJAHIDA PATTI BHAGUWALA ROOM NO. 3पूर्व मा0वि० मुजाहिदा पटटी भागूवाला कक्ष नं0 3JHS MUJAHIDA PATTI BHAGUWALAपूर्व मा0वि0 मुजाहिदा पटटी भागूवाला
7JHS MUJAHIDA PATTI BHAGUWALA ROOM NO. 4पूर्व मा0वि० मुजाहिदा पटटी भागूवाला कक्ष नं0 4JHS MUJAHIDA PATTI BHAGUWALAपूर्व मा0वि0 मुजाहिदा पटटी भागूवाला
8PS BHAGUWALA FIRST ROOM NO. 1प्रा0वि0 भागूवाला प्रथम कक्ष नं0 1PS BHAGUWALA FIRSTप्रा0वि0 भागूवाला प्रथम
9PS BHAGUWALA FIRST ROOM NO. 2प्रा0वि0 भागूवाला प्रथम कक्ष नं0 2PS BHAGUWALA FIRSTप्रा0वि0 भागूवाला प्रथम
10PS BHAGUWALA FIRST ROOM NO. 3प्रा0वि0 भागूवाला प्रथम कक्ष नं0 3PS BHAGUWALA FIRSTप्रा0वि0 भागूवाला प्रथम
11PS BHAGUWALA SECOND ROOM NO. 1प्रा0वि0 भागूवाला द्वितीय कक्ष नं0 1PS BHAGUWALA SECONDप्रा0वि0 भागूवाला द्वितीय
12PS BHAGUWALA SECOND ROOM NO. 2प्रा0वि0 भागूवाला द्वितीय कक्ष नं0 2PS BHAGUWALA SECONDप्रा0वि0 भागूवाला द्वितीय
13PS MIRZAPUR URF PRITAMGARHप्रा0वि0 मिर्जापुर उर्फ प्रीतमगढPS MIRZAPUR URF PRITAMGARHप्रा0वि0 मिर्जापुर उर्फ प्रीतमगढ
14PS SHYAMIWALA ROOM NO. 1प्रा0वि0 श्‍यामीवाला कक्ष नं0 1PS SHYAMIWALAप्रा0वि0 श्‍यामीवाला
15PS SHYAMIWALA ROOM NO. 2प्रा0वि0 श्‍यामीवाला कक्ष नं0 2PS SHYAMIWALAप्रा0वि0 श्‍यामीवाला
16PS SHYAMIWALA ROOM NO. 3प्रा0वि0 श्‍यामीवाला कक्ष नं0 3PS SHYAMIWALAप्रा0वि0 श्‍यामीवाला
17PS RAMDASWALI ROOM NO. 1प्रा0वि0 रामदासवाली कक्ष नं0 1PS RAMDASWALIप्रा0वि0 रामदासवाली
18PS RAMDASWALI ROOM NO. 2प्रा0वि0 रामदासवाली कक्ष नं0 2PS RAMDASWALIप्रा0वि0 रामदासवाली
19PS SABALGARH ROOM NO. 1प्रा0वि0 सबलगढ कक्ष नं0 1PS SABALGARHप्रा0वि0 सबलगढ
20PS SABALGARH ROOM NO. 2प्रा0वि0 सबलगढ कक्ष नं0 2PS SABALGARHप्रा0वि0 सबलगढ
21PS KASHIRAMPUR ROOM NO. 1प्रा0वि0 काशीरामपुर कक्ष नं0 1PS KASHIRAMPURप्रा0वि0 काशीरामपुर
22PS KASHIRAMPUR ROOM NO. 2प्रा0वि0 काशीरामपुर कक्ष नं0 2PS KASHIRAMPURप्रा0वि0 काशीरामपुर
23PS RAIPUR KHAS ROOM NO. 1प्रा0वि0 रायपुर खास कक्ष नं0 1PS RAIPUR KHASप्रा0वि0 रायपुर खास
24PS RAIPUR KHAS ROOM NO. 2प्रा0वि0 रायपुर खास कक्ष नं0 2PS RAIPUR KHASप्रा0वि0 रायपुर खास
25PS DAHIRPUR ROOM NO. 1प्रा0वि0 दहीरपुर कक्ष नं0 1PS DAHIRPURप्रा0वि0 दहीरपुर
26PS DAHIRPUR ROOM NO. 2प्रा0वि0 दहीरपुर कक्ष नं0 2PS DAHIRPURप्रा0वि0 दहीरपुर
27PS AURANGPUR BASANTAप्रा0वि0 औरंगपुर बसन्‍ताPS AURANGPUR BASANTAप्रा0वि0 औरंगपुर बसंता
28PANCHAYATGHAR AURANGPUR BASANTAपचांयतघर औरंगपुर बसन्‍ताPANCHAYATGHAR AURANGPUR BASANTAपंचायतघर औरंगपुर बसंता
29PS HASANPUR ROOM NO. 1प्रा0वि0 हसनपुर कक्ष नं0 1PS HASANPURप्रा0वि0 हसनपुर
30PS HASANPUR ROOM NO. 2प्रा0वि0 हसनपुर कक्ष नं0 2PS HASANPURप्रा0वि0 हसनपुर
31PS FARAZPURप्रा0वि0 फरजपुरPS FARAJPURप्रा0वि0 फरजपुर
32PS RAFIPUR MOHANप्रा0वि0 रफीपुर मोहनPS RAFIPUR MOHANप्रा0वि0 रफीपुर मोहन
33PS KAROLIप्रा0वि0 करौलीPS KAROLIप्रा0वि0 करौली
34PS MIRAMPUR BEGA ROOM NO. 1प्रा0वि0 मीरमपुर बेगा कक्ष नं0 1PS MIRAMPUR BEGAप्रा0वि0 मीरमपुर बेगा
35PS MIRAMPUR BEGA ROOM NO. 2प्रा0वि0 मीरमपुर बेगा कक्ष नं0 2PS MIRAMPUR BEGAप्रा0वि0 मीरमपुर बेगा
36PS MIRZAPUR SAIDप्रा0वि0 मिर्जापुर सैदPS MIRZAPUR SAIDप्रा0वि0 मिर्जापुर सैद
37JHS JALPUR ROOM NO. 1पूर्व मा0वि0 जालपुर कक्ष नं0 1JHD JALPURपूर्व मा0वि0 जालपुर
38JHS JALPUR ROOM NO. 2पूर्व मा0वि0 जालपुर कक्ष नं0 2JHD JALPURपूर्व मा0वि0 जालपुर
39PS SARAI ALAM FIRST ROOM NO. 1प्रा0वि0 सराय आलम प्रथम कक्ष नं0 1PS SARAI ALAMप्रा0वि0 सराय आलम
40PS SARAI ALAM FIRST ROOM NO. 2प्रा0वि0 सराय आलम प्रथम कक्ष नं0 2PS SARAI ALAMप्रा0वि0 सराय आलम
41PS SARAI ALAM SECONDप्रा0वि0 सराय आलम द्वितीयPS SARAI ALAM SECONDप्रा0वि0 सराय आलम द्वितीय
42JHS SARAI ALAMपूर्व मा0वि0 सराय आलमJHS SARAI ALAMपूर्व मा0वि0 सराय आलम
43PS SHAHZADPUR ROOM NO. 1प्रा0वि0 शहजादपुर कक्ष नं0 1PS SHAHZADPURप्रा0वि0 शहजादपुर
44PS SHAHZADPUR ROOM NO. 2प्रा0वि0 शहजादपुर कक्ष नं0 2PS SHAHZADPURप्रा0वि0 शहजादपुर
45JHS NANGAL ROOM NO. 1पूर्व मा0वि0 नांगल कक्ष नं0 1JHD NANGALपूर्व मा0वि0 नांगल
46JHS NANGAL ROOM NO. 2पूर्व मा0वि0 नांगल कक्ष नं0 2JHD NANGALपूर्व मा0वि0 नांगल
47JHS NANGAL ROOM NO. 3पूर्व मा0वि0 नांगल कक्ष नं0 3JHD NANGALपूर्व मा0वि0 नांगल
48PS NANGAL ROOM NO. 1प्रा0वि0 नांगल कक्ष नं0 1PS NANGALप्रा0वि0 नांगल
49PS NANGAL ROOM NO. 2प्रा0वि0 नांगल कक्ष नं0 2PS NANGALप्रा0वि0 नांगल
50PS JEETPUR KHASप्रा0वि0 जीतपुर खासPS JEETPUR KHASप्रा0वि0 जीतपुर खास
51PS HARCHANDPUR ROOM NO. 1प्रा0‍वि0 हरचन्‍दपुर कक्ष नं0 1PS HARCHANDPURप्रा0वि0 हरचन्‍दपुर
52PS HARCHANDPUR ROOM NO. 2प्रा0वि0 हरचन्‍दपुर कक्ष नं0 2PS HARCHANDPURप्रा0वि0 हरचन्‍दपुर
53PS HARCHANDPUR ROOM NO. 3प्रा0वि0 हरचन्‍दपुर कक्ष नं0 3PS HARCHANDPURप्रा0वि0 हरचन्‍दपुर
54PS SOFATPUR ROOM NO. 1प्रा0वि0 सौफतपुर कक्ष नं0 1PS SOFATPURप्रा0वि0 सौफतपुर
55PS SOFATPUR ROOM NO. 2प्रा0वि0 सौफतपुर कक्ष नं0 2PS SOFATPURप्रा0वि0 सौफतपुर
56PS SOFATPUR SECONDप्रा0वि0 सौफतपुर द्वितीयPS SOFATPUR SECONDप्रा0वि0 साैफतपुर द्वितीय
57PS TISOTRA ROOM NO. 1प्रा0वि0 तिसोतरा कक्ष नं0 1PS TISOTRAप्रा0वि0 तिसोतरा
58PS TISOTRA ROOM NO. 2प्रा0वि0 तिसोतरा कक्ष नं0 2PS TISOTRAप्रा0वि0 तिसोतरा
59PS TISOTRA ROOM NO. 3प्रा0वि0 तिसोतरा कक्ष नं0 3PS TISOTRAप्रा0वि0 तिसोतरा
60NOOTAN INTER COLLEGE TISOTRAनूतन इ0का0 तिसोतराNOOTAN INTER COLLEGE TISOTRAनूतन इ0का0 तिसोतरा
61PS MOHD ALIPUR DWARKA ROOM NO. 1प्रा0वि0 मौ0अलीपुर द्वारका कक्ष नं0 1PS MOHD ALIPUR DWARKAप्रा0वि0 मौ0अलीपुर द्वारका
62PS MOHD ALIPUR DWARKA ROOM NO. 2प्रा0वि0 मौ0अलीपुर द्वारका कक्ष नं0 2PS MOHD ALIPUR DWARKAप्रा0वि0 मौ0अलीपुर द्वारका
63PS PRATHVIPURप्रा0वि0 पृथ्‍वीपुरPS PRATHVIPURप्रा0वि0 पृथ्‍वीपुर
64PS LALPUR SHOJIMALप्रा0वि0 लालपुर शौजीमलPS LALPUR SHOJIMALप्रा0वि0 लालपुर शौजीमल
65PS SUNGARPUR ROOM NO. 1प्रा0वि0 सुंगरपुर कक्ष नं0 1PS SUNGARPURप्रा0वि0 सुंगरपुर
66PS SUNGARPUR ROOM NO. 2प्रा0वि0 सुंगरपुर कक्ष नं0 2PS SUNGARPURप्रा0वि0 सुंगरपुर
67PS KAMRAJPUR ROOM NO. 1प्रा0वि0 कामराजपुर कक्ष नं0 1PS KAMRAJPURप्रा0वि0 कामराजपुर
68PS KAMRAJPUR ROOM NO. 2प्रा0वि0 कामराजपुर कक्ष नं0 2PS KAMRAJPURप्रा0वि0 कामराजपुर
69PS CHANDOK ROOM NO. 1प्रा0वि0 चन्‍दोक कक्ष नं0 1PS CHANDOKप्रा0वि0 चन्‍दौक
70PS CHANDOK ROOM NO. 2प्रा0वि0 चन्‍दोक कक्ष नं0 2PS CHANDOKप्रा0वि0 चन्‍दौक
71PS DHARAMPUR BHOJA URF PUNDRI KALA ROOM NO. 1प्रा0वि0 धर्मपुर भोजा उर्फ पूण्‍डरी कला कक्ष नं0 1PS DHARAMPUR BHOJA URF PUNDRI KALAप्रा0वि0 धर्मपुर भोजा उर्फ पूण्‍डरी कला
72PS DHARAMPUR BHOJA URF PUNDRI KALA ROOM NO. 2प्रा0वि0 धर्मपुर भोजा उर्फ पूण्‍डरी कला कक्ष नं0 2PS DHARAMPUR BHOJA URF PUNDRI KALAप्रा0वि0 धर्मपुर भोजा उर्फ पूण्‍डरी कला
73PS DHARAMPUR BHOJA URF PUNDRI KALA ROOM NO. 3प्रा0वि0 धर्मपुर भोजा उर्फ पूण्‍डरी कला कक्ष नं0 3PS DHARAMPUR BHOJA URF PUNDRI KALAप्रा0वि0 धर्मपुर भोजा उर्फ पूण्‍डरी कला
74PANCHAYATGHAR BARAMPUR ROOM NO. 1पंचायतघर बरमपुर कक्ष नं0 1PANCHAYATGHAR BARAMPURपंचायतघर बरमपुर
75PANCHAYATGHAR BARAMPUR ROOM NO. 2पंचायतघर बरमपुर कक्ष नं0 2PANCHAYATGHAR BARAMPURपंचायतघर बरमपुर
76PS PUNDRI KHURD ROOM NO. 1प्रा0वि0 पूण्‍डरी खुर्द कक्ष नं0 1PS PUNDRI KHURDप्रा0वि0 पूण्‍डरी खुर्द
77PS PUNDRI KHURD ROOM NO. 2प्रा0वि0 पूण्‍डरी खुर्द कक्ष नं0 2PS PUNDRI KHURDप्रा0वि0 पूण्‍डरी खुर्द
78PS SABALPUR ROOM NO. 1प्रा0वि0 सबलपुर कक्ष नं0 1PS SABALPURप्रा0वि0 सबलपुर
79PS SABALPUR ROOM NO. 2प्रा0वि0 सबलपुर कक्ष नं0 2PS SABALPURप्रा0वि0 सबलपुर
80JHS LALPUR MAANपूर्व मा0वि0 लालपुर मानJHS LALPUR MAANपूर्व मा0वि0 लालपुर मान
81PS BAKARPURप्रा0वि0 बाकरपुरPS BAKARPURप्रा0वि0 बाकरपुर
82PS RAMNAGARप्रा0वि0 रामनगरPS RAMNAGARप्रा0वि0 रामनगर
83PS CHAMROLAप्रा0वि0 चमरौलाPS CHAMROLAप्रा0वि0 चमरौला
84PS RASOOLPUR SAID ROOM NO. 1प्रा0वि0 रसूलपुर सैद कक्ष नं0 1PS RASOOLPUR SAIDप्रा0वि0 रसूलपुर सैद
85PS RASOOLPUR SAID ROOM NO. 2प्रा0वि0 रसूलपुर सैद कक्ष नं0 2PS RASOOLPUR SAIDप्रा0वि0 रसूलपुर सैद
86PS SHERPUR ABHIप्रा0वि0 शेरपुर अभिPS SHERPUR ABHIप्रा0वि0 शेरपुर अभि
87PS HAREWALIप्रा0वि0 हरेवलीPS HAREWALIप्रा0वि0 हरेवली
88JHS DINORAपूर्व मा0वि0 दिनौडाJHS DINORAपूर्व मा0वि0 दिनौडा
89PS MAHARAIPUR SHEKH URF DINORIप्रा0वि0 महारायपुर शेख उर्फ दिनौडीPS MAHARAIPUR SHEKH URF DINORIप्रा0वि0 महारायपुर शेख उर्फ दिनौडी
90PS RAGHUNATHPURप्रा0वि0 रघुनाथपुरPS RAGHUNATHPURप्रा0वि0 रघुनाथपुर
91PS RAJPUR NAWADAप्रा0वि0 राजपुर नवादाPS RAJPUR NAWADAप्रा0वि0 राजपुर नवादा
92JHS SIKRODA ROOM NO. 1पूर्व मा0वि0 सिकरौडा कक्ष नं0 1JHS SIKRODAपूर्व मा0वि0 सिकरौडा
93JHS SIKRODA ROOM NO. 2पूर्व मा0वि0 सिकरौडा कक्ष नं0 2JHS SIKRODAपूर्व मा0वि0 सिकरौडा
94JHS MANDAWALI ROOM NO. 1पूर्व मा0वि0 मण्‍डावली कक्ष नं0 1JHS MANDAWALIपूर्व मा0वि0 मण्‍डावली
95JHS MANDAWALI ROOM NO. 2पूर्व मा0वि0 मण्‍डावली कक्ष नं0 2JHS MANDAWALIपूर्व मा0वि0 मण्‍डावली
96PS MANDAWALI ROOM NO. 1प्रा0वि0 मण्‍डावली कक्ष नं0 1PS MANDAWALIप्रा0वि0 मण्‍डावली
97PS MANDAWALI ROOM NO. 2प्रा0वि0 मण्‍डावली कक्ष नं0 2PS MANDAWALIप्रा0वि0 मण्‍डावली
98PS NARAYANPUR RATAN ROOM NO. 1प्रा0वि0 नारायणपुर रतन कक्ष नं0 1PS NARAYANPUR RATANप्रा0वि0 नारायणपुर रतन
99PS NARAYANPUR RATAN ROOM NO. 2प्रा0वि0 नारायणपुर रतन कक्ष नं0 2PS NARAYANPUR RATANप्रा0वि0 नारायणपुर रतन
100PS NARAYANPUR RATAN ROOM NO. 3प्रा0वि0 नारायणपुर रतन कक्ष नं0 3PS NARAYANPUR RATANप्रा0वि0 नारायणपुर रतन
101JHS AURANGPUR BHIKKU ROOM NO. 1पूर्व मा0वि0 औरंगपुर भिक्‍कू कक्ष नं0 1JHS AURANGPUR BHIKKUपूर्व मा0वि0 औरंगपुर भिक्‍कू
102JHS AURANGPUR BHIKKU ROOM NO. 2पूर्व मा0वि0 औरंगपुर भिक्‍कू कक्ष नं0 2JHS AURANGPUR BHIKKUपूर्व मा0वि0 औरंगपुर भिक्‍कू
103PS HAKUMATPUR KESHOप्रा0वि0 हकूमतपुर केशोPS HAKUMATPUR KESHOप्रा0वि0 हकूमतपुर केशो
104JHS JATPURA BONDA ROOM NO. 1पूर्व मा0वि0 जटपुरा बौण्‍डा कक्ष नं0 1JHS JAPURA BONDAपूर्व मा0वि0 जटपुरा बौण्‍डा
105JHS JATPURA BONDA ROOM NO. 2पूर्व मा0वि0 जटपुरा बौण्‍डा कक्ष नं0 2JHS JAPURA BONDAपूर्व मा0वि0 जटपुरा बौण्‍डा
106JHS JATPURA BONDA ROOM NO. 3पूर्व मा0वि0 जटपुरा बौण्‍डा कक्ष नं0 3JHS JAPURA BONDAपूर्व मा0वि0 जटपुरा बौण्‍डा
107PS JATPURA BONDAप्रा0वि0 जटपुरा बौण्‍डाPS JATPURA BONDAप्रा0वि0 जटपुरा बौण्‍डा
108PS GURHAप्रा0वि0 गूढाPS GURHAप्रा0वि0 गूढा
109PS GULALWALIप्रा0वि0 गुलालवालीPS GULALWALIप्रा0वि0 गुलालवाली
110JHS PREMPURपूर्व मा0वि0 प्रेमपुरJHS PREMPURपूर्व मा0वि0 प्रेमपुर
111PS RAHMAPURप्रा0वि0 रहमापुरPS RAHMAPURप्रा0वि0 रहमापुर
112PS RAHATPUR KHURD ROOM NO. 1प्रा0वि0 राहतपुर खुर्द कक्ष नं0 1PS RAHATPUR KHURDप्रा0वि0 राहतपुर खुर्द
113PS RAHATPUR KHURD ROOM NO. 2प्रा0वि0 राहतपुर खुर्द कक्ष नं0 2PS RAHATPUR KHURDप्रा0वि0 राहतपुर खुर्द
114PS RAHATPUR KHURD EXTRA ROOMप्रा0वि0 राहतपुर खुर्द अतिरिक्‍त कक्षPS RAHATPUR KHURDप्रा0वि0 राहतपुर खुर्द
115PS RAJARAMPUR TULSIप्रा0वि0 राजारामपुर तुलसीPS RAJARAMPUR TULSIप्रा0वि0 राजारामपुर तुलसी
116PS MUSSEPURप्रा0वि0 मुस्‍सेपुरPS MUSSEPURप्रा0वि0 मुस्‍सेपुर
117PS SHEKHPURA ALAM ROOM NO. 1प्रा0वि0 शेखपुरा आलम कक्ष नं0 1PS SHEKHPURA ALAMप्रा0वि0 शेखपुरा आलम
118PS SHEKHPURA ALAM ROOM NO. 2प्रा0वि0 शेखपुरा आलम कक्ष नं0 2PS SHEKHPURA ALAMप्रा0वि0 शेखपुरा आलम
119PS LAHAK KALAप्रा0वि0 लाहक कलांPS LAHAK KALAप्रा0वि0 लाहक कला
120PS LAHAK KHURDप्रा0वि0 लाहक खुर्दPS LAHAK KHURDप्रा0वि0 लाहक खुर्द
121PS SHAHABPURA UMRAV SINGHप्रा0वि0 शाहबपुरा उमराव सिंहPS SHAHABPURA UMRAV SINGHप्रा0वि0 शाहबपुरा उमराव सिंह
122PS DHANSINI ROOM NO. 1प्रा0वि0 धनसीनी कक्ष नं0 1PS DHANSINIप्रा0वि0 धनसीनी
123PS DHANSINI ROOM NO. 2प्रा0वि0 धनसीनी कक्ष नं0 2PS DHANSINIप्रा0वि0 धनसीनी
124PS NAGLA HARDASप्रा0वि0 नंगला हरदासPS NAGLA HARDASप्रा0वि0 नंगला हरदास
125PS MOHD ALIPUR HIRDYA ROOM NO. 1प्रा0वि0 मौ0अलीपुर हृदय कक्ष नं0 1PS MOHD ALIPUR HIRDYAप्रा0वि0 मौ0अलीपुर हृदय
126PS MOHD ALIPUR HIRDYA ROOM NO. 2प्रा0‍वि0 मौ0अलीपुर हृदय कक्ष नं0 2PS MOHD ALIPUR HIRDYAप्रा0वि0 मौ0अलीपुर हृदय
127PS MOHD ALIPUR HIRDYA ROOM NO. 3प्रा0वि0 मौ0अलीपुर हृदय कक्ष नं0 3PS MOHD ALIPUR HIRDYAप्रा0वि0 मौ0अलीपुर हृदय
128PS KALHERIप्रा0वि0 कल्‍हेडीPS KALHERIप्रा0वि0 कल्‍हेडी
129JHS MUBARAKPUR ROOM NO. 1पूर्व मा0वि0 मुबारकपुर कक्ष नं0 1JHS MUBARAKPURपूर्व मा0वि0 मुबारकपुर
130JHS MUBARAKPUR ROOM NO. 2पूर्व मा0वि0 मुबारकपुर कक्ष नं0 2JHS MUBARAKPURपूर्व मा0वि0 मुबारकपुर
131JHS MUBARAKPUR ROOM NO. 3पूर्व मा0वि0 मुबारकपुर कक्ष नं0 3JHS MUBARAKPURपूर्व मा0वि0 मुबारकपुर
132PS NAGLA UBBHANप्रा0वि0 नंगला उभ्‍भनPS NAGLA UBBHANप्रा0वि0 नंगला उभ्‍भन
133PS KISHORPUR ROOM NO. 1प्रा0वि0 किशोरपुर कक्ष नं0 1PS KISHORPURप्रा0वि0 किशोरपुर
134PS KISHORPUR ROOM NO. 2प्रा0वि0 किशोरपुर कक्ष नं0 2PS KISHORPURप्रा0वि0 किशोरपुर
135PS KHALILPURप्रा0वि0 खलीलपुरPS KHALILPURप्रा0वि0 खलीलपुर
136PS AMANULLAPUR ROOM NO. 1प्रा0वि0 अमानुल्‍लापुर कक्ष नं0 1PS AMANULLAPURप्रा0वि0 अमानुल्‍लापुर
137PS AMANULLAPUR ROOM NO. 2प्रा0वि0 अमानुल्‍लापुर कक्ष नं0 2PS AMANULLAPURप्रा0वि0 अमानुल्‍लापुर
138PS VIJAYPURप्रा0वि0 विजयपुरPS VIJAYPURप्रा0वि0 विजयपुर
139PS GIRDAWA SAHANPURप्रा0‍वि0 गिरदावा साहनपुरPS GIRDAWA SAHANPURप्रा0वि0 गिरदावा साहनपुर
140PS SAHANPUR ROOM NO. 1प्रा0वि0 साहनपुर कक्ष नं0 1PS SAHANPURप्रा0वि0 साहनपुर
141PS SAHANPUR ROOM NO. 2प्रा0वि0 साहनपुर कक्ष नं0 2PS SAHANPURप्रा0वि0 साहनपुर
142PS SAHANPUR SECOND ROOM NO. 1प्रा0वि0 साहनपुर द्वितीय कक्ष नं0 1PS SAHANPUR SECONDप्रा0वि0 साहनपुर द्वितीय
143PS SAHANPUR SECOND ROOM NO. 2प्रा0वि0 साहनपुर द्वितीय कक्ष नं0 2PS SAHANPUR SECONDप्रा0वि0 साहनपुर द्वितीय
144MAKTAB SIRAJUL ULOOM SAHANPUR ROOM NO. 1मकतब सिराजुल उलूम साहनपुर कक्ष नं0 1MAKTAB SIRAJUL ULOOM SAHANPURमकतब सिराजुल उलूम साहनपुर
145MAKTAB SIRAJUL ULOOM SAHANPUR ROOM NO. 2मकतब सिराजुल उलूम साहनपुर कक्ष नं0 2MAKTAB SIRAJUL ULOOM SAHANPURमकतब सिराजुल उलूम साहनपुर
146RAJA CHARAT SINGH I.C. SAHANPUR ROOM NO. 1राजा चरत सिंह इ0का0 साहनपुर कक्ष नं0 1RAJA CHARAT SINGH INTER COLLEGE SAHANPURराजा चरत सिंह इण्‍टर कालेज साहनपुर
147RAJA CHARAT SINGH I.C. SAHANPUR ROOM NO. 2राजा चरत सिंह इ0का0 साहनपुर कक्ष नं0 2RAJA CHARAT SINGH INTER COLLEGE SAHANPURराजा चरत सिंह इण्‍टर कालेज साहनपुर
148RAJA CHARAT SINGH I.C. SAHANPUR ROOM NO. 3राजा चरत सिंह इ0का0 साहनपुर कक्ष नं0 3RAJA CHARAT SINGH INTER COLLEGE SAHANPURराजा चरत सिंह इण्‍टर कालेज साहनपुर
149RAJA CHARAT SINGH I.C. SAHANPUR ROOM NO. 4राजा चरत सिंह इ0का0 साहनपुर कक्ष नं0 4RAJA CHARAT SINGH INTER COLLEGE SAHANPURराजा चरत सिंह इण्‍टर कालेज साहनपुर
150RAJA CHARAT SINGH I.C. SAHANPUR ROOM NO. 5राजा चरत सिंह इ0का0 साहनपुर कक्ष नं0 5RAJA CHARAT SINGH INTER COLLEGE SAHANPURराजा चरत सिंह इण्‍टर कालेज साहनपुर
151RAJA CHARAT SINGH I.C. SAHANPUR ROOM NO. 6राजा चरत सिंह इ0का0 साहनपुर कक्ष नं0 6RAJA CHARAT SINGH INTER COLLEGE SAHANPURराजा चरत सिंह इण्‍टर कालेज साहनपुर
152RAJA CHARAT SINGH I.C. SAHANPUR ROOM NO. 7राजा चरत सिंह इ0का0 साहनपुर कक्ष नं0 7RAJA CHARAT SINGH INTER COLLEGE SAHANPURराजा चरत सिंह इण्‍टर कालेज साहनपुर
153FARUKUL ULOOM KANYA S SAHANPUR ROOM NO. 1फारूकुल उलूम कन्‍या वि0 साहनपुर कक्ष नं0 1FARUKUL ULOOM KANYA PS SAHANPURफारूकुल उलूम कन्‍या वि0 साहनपुर
154FARUKUL ULOOM KANYA S SAHANPUR ROOM NO. 2फारूकुल उलूम कन्‍या वि0 साहनपुर कक्ष नं0 2FARUKUL ULOOM KANYA PS SAHANPURफारूकुल उलूम कन्‍या वि0 साहनपुर
155PS KHAIRULLAPUR ROOM NO. 1प्रा0वि0 खैरूल्‍लापुर कक्ष नं0 1PS KHAIRULLAPURप्रा0वि0 खैरूल्‍लापुर
156PS KHAIRULLAPUR ROOM NO. 2प्रा0वि0 खैरूल्‍लापुर कक्ष नं0 2PS KHAIRULLAPURप्रा0वि0 खैरूल्‍लापुर
157JHS PORANPUR GARHI ROOM NO. 1पूर्व मा0वि0 पूरनपुर गढी कक्ष नं0 1JHS PORANPUR GARHIपूर्व मा0वि0 पूरनपुर गढी
158JHS PORANPUR GARHI ROOM NO. 2पूर्व मा0वि0 पूरनपुर गढी कक्ष नं0 2JHS PORANPUR GARHIपूर्व मा0वि0 पूरनपुर गढी
159PS RANIPURप्रा0वि0 रानीपुरPS RANIPURप्रा0वि0 रानीपुर
160PS RAMPUR MANGALप्रा0वि0 रामपुर मंगलPS RAMPUR MANGALप्रा0वि0 रामपुर मंगल
161PS BIJORIप्रा0वि0 बिजौरीPS BIJORIप्रा0वि0 बिजौरी
162PS MANUPURAप्रा0वि0 मनुपुराPS MANUPURAप्रा0वि0 मनुपुरा
163PS MALOOKWALIप्रा0वि0 मलूकवालीPS MALOOKWALIप्रा0वि0 मलूकवाली
164PS BHOGPURप्रा0वि0 भोगपुरPS BHOGPURप्रा0वि0 भाेगपुर
165JHS AMIKHANPURपूर्व मा0वि0 मौ0अमीखानपुरJHS AMIKHANPURपूर्व मा0वि0 अमीखानपुर
166JHS MEDUWALAपूर्व मा0वि0 मेदूवालाJHS MEDUWALAपूर्व मा0वि0 मेदूवाला
167PS CHATRUWALAप्रा0वि0 चतरूवालाPS CHATRUWALAप्रा0वि0 चतरूवाला
168PS MOTADHAKप्रा0वि0 मोटाढाकPS MOTADHAKप्रा0वि0 मोटाढाक
169PS KODIYAप्रा0वि0 कौडियाPS KODIYAप्रा0वि0 कौडिया
170JHS BEERUWALAपूर्व मा0वि0 वीरूवालाJHS BEERUWALAपूर्व मा0वि0 वीरूवाला
171PS MATHURAPUR MORE ROOM NO. 1प्रा0वि0 मथुरापुर मोर कक्ष नं0 1PS MATHURAPUR MOREप्रा0वि0 मथुरापुर मोर
172PS MATHURAPUR MORE ROOM NO. 2प्रा0वि0 मथुरापुर मोर कक्ष नं0 2PS MATHURAPUR MOREप्रा0वि0 मथुरापुर मोर
173PS MATHURAPUR MORE ROOM NO. 3प्रा0वि0 मथुरापुर मोर कक्ष नं0 3PS MATHURAPUR MOREप्रा0वि0 मथुरापुर मोर
174JHS JASWANTPUR ROOM NO. 1पूर्व मा0वि0 जसवन्‍तपुर कक्ष नं0 1JHS JASWANTPURपूर्व मा0वि0 जसवन्‍तपुर
175JHS JASWANTPUR ROOM NO. 2पूर्व मा0वि0 जसवन्‍तपुर कक्ष नं0 2JHS JASWANTPURपूर्व मा0वि0 जसवन्‍तपुर
176JHS JASWANTPUR ROOM NO. 3पूर्व मा0वि0 जसवन्‍तपुर कक्ष नं0 3JHS JASWANTPURपूर्व मा0वि0 जसवन्‍तपुर
177JHS JASWANTPUR ROOM NO. 4पूर्व मा0वि0 जसवन्‍तपुर कक्ष नं0 4JHS JASWANTPURपूर्व मा0वि0 जसवन्‍तपुर
178PS SAMIPUR ROOM NO. 1प्रा0वि0 समीपुर कक्ष नं0 1PS SAMIPURप्रा0वि0 समीपुर
179PS SAMIPUR ROOM NO. 2प्रा0वि0 समीपुर कक्ष नं0 2PS SAMIPURप्रा0वि0 समीपुर
180PS SAMIPUR ROOM NO. 3प्रा0वि0 समीपुर कक्ष नं0 3PS SAMIPURप्रा0वि0 समीपुर
181PS MAHAWATPUR BILLOCHप्रा0वि0 महावतपुर बिल्‍लौचPS MAHAWATPUR BILLOCHप्रा0वि0 महावतपुर बिल्‍लौच
182JHS PARWATPUR MAKHDOOMPUR ROOM NO. 1पूर्व मा0वि0 पर्वतपुर मखदूमपुर कक्ष नं0 1JHS PARWATPUR MAKHDOOMPURपूर्व मा0वि0 पर्वतपुर मखदूमपुर
183JHS PARWATPUR MAKHDOOMPUR ROOM NO. 2पूर्व मा0वि0 पर्वतपुर मखदूमपुर कक्ष नं0 2JHS PARWATPUR MAKHDOOMPURपूर्व मा0वि0 पर्वतपुर मखदूमपुर
184JHS PARWATPUR MAKHDOOMPUR ROOM NO. 3पूर्व मा0वि0 पर्वतपुर मखदूमपुर कक्ष नं0 3JHS PARWATPUR MAKHDOOMPURपूर्व मा0वि0 पर्वतपुर मखदूमपुर
185PS ISSEPUR ROOM NO. 1प्रा0वि0 इस्‍सेपुर कक्ष नं0 1PS ISSEPURप्रा0वि0 इस्‍सेपुर
186PS ISSEPUR ROOM NO. 2प्रा0वि0 इस्‍सेपुर कक्ष नं0 2PS ISSEPURप्रा0वि0 इस्‍सेपुर
187PS AZAMPUR GAJIप्रा0वि0 आजमपुर गाजीPS AZAMPUR GAJIप्रा0वि0 आजमपुर गाजी
188PS MOHD ALIPUR PARMAप्रा0वि0 मौ0अलीपुर परमाPS MOHD ALIPUR PARMAप्रा0वि0 मौ0अलीपुर परमा
189PS BADHOLAप्रा0वि0 भदौलाPS BADHOLAप्रा0वि0 भदौला
190PS JHAKAKKI ROOM NO. 1प्रा0वि0 झक्‍काकी कक्ष नं0 1PS JHAKAKKIप्रा0वि0 झक्‍काकी
191PS JHAKAKKI ROOM NO. 2प्रा0वि0 झक्‍काकी कक्ष नं0 2PS JHAKAKKIप्रा0वि0 झक्‍काकी
192PS MOZAMPUR SADATप्रा0वि0 मौजमपुर सादातPS MOZAMPUR SADATप्रा0वि0 मौजमपुर सादात
193PS RAMPURI ROOM NO. 1प्रा0वि0 रम्‍पुरी कक्ष नं0 1PS RAMPURIप्रा0वि0 रम्‍पुरी
194PS RAMPURI ROOM NO. 2प्रा0वि0 रम्‍पुरी कक्ष नं0 2PS RAMPURIप्रा0वि0 रम्‍पुरी
195JHS RAMPURI ROOM NO. 1पूर्व मा0वि0 रम्‍पुरी कक्ष नं0 1JHS RAMPURIपूर्व मा0वि0 रम्‍पुरी
196JHS RAMPURI ROOM NO. 2पूर्व मा0वि0 रम्‍पुरी कक्ष नं0 2JHS RAMPURIपूर्व मा0वि0 रम्‍पुरी
197PS KANAKPUR ROOM NO. 1प्रा0वि0 कनकपुर कक्ष नं0 1PS KANAKPURप्रा0वि0 कनकपुर
198PS KANAKPUR ROOM NO. 2प्रा0वि0 कनकपुर कक्ष नं0 2PS KANAKPURप्रा0वि0 कनकपुर
199JHS KANAKPURपूर्व मा0वि0 कनकपुरJHS KANAKPURपूर्व मा0वि० कनकपुर
200JHS AKBARPUR AWALA ROOM NO. 1पूर्व मा0वि0 अकबरपुर आंवला कक्ष नं0 1JHS AKBARPUR AWALAपूर्व मा0वि0 अकबरपुर आंवला
201JHS AKBARPUR AWALA ROOM NO. 2पूर्व मा0वि0 अकबरपुर आंवला कक्ष नं0 2JHS AKBARPUR AWALAपूर्व मा0वि0 अकबरपुर आंवला
202PS KISHANPUR AWALAप्रा0वि0 किशनपुर आंवलाPS KISHANPUR AWALAप्रा0वि0 किशनपुर आंवला
203PS KISHANPURप्रा0वि0 किशनपुरPS KISHANPURप्रा0वि0 किशनपुर
204PS JAHANABADप्रा0वि0 जहानाबादPS JAHANABADप्रा0वि0 जहानाबाद
205PS AKBARPUR CHAUGAWA ROOM NO. 1प्रा0वि0 अकबरपुर चौगांवा कक्ष नं0 1PS AKBARPUR CHAUGAWAप्रा0वि0 अकबरपुर चौगांवा
206PS AKBARPUR CHAUGAWA ROOM NO. 2प्रा0वि0 अकबरपुर चौगांवा कक्ष नं0 2PS AKBARPUR CHAUGAWAप्रा0वि0 अकबरपुर चौगांवा
207PS MOZAMPUR TULSI ROOM NO. 1प्रा0वि0 मौजमपुर तुलसी कक्ष नं0 1PS MOZAMPUR TULSIप्रा0वि0 मौजमपुर तुलसी
208PS MOZAMPUR TULSI ROOM NO. 2प्रा0वि0 मौजमपुर तुलसी कक्ष नं0 2PS MOZAMPUR TULSIप्रा0वि0 मौजमपुर तुलसी
209MDKV I.C. NAJIBABAD ROOM NO. 1मू0दे0क0इ0का0 नजीबाबाद कक्ष नं0 1MDKV I.C. NAJIBABADमू0दे0क0इ0का0 नजीबाबाद
210MDKV I.C. NAJIBABAD ROOM NO. 2मू0दे0क0इ0का0 नजीबाबाद कक्ष नं0 2MDKV I.C. NAJIBABADमू0दे0क0इ0का0 नजीबाबाद
211MDKV I.C. NAJIBABAD ROOM NO. 3मू0दे0क0इ0का0 नजीबाबाद कक्ष नं0 3MDKV I.C. NAJIBABADमू0दे0क0इ0का0 नजीबाबाद
212MDKV I.C. NAJIBABAD ROOM NO. 4मू0दे0क0इ0का0 नजीबाबाद कक्ष नं0 4MDKV I.C. NAJIBABADमू0दे0क0इ0का0 नजीबाबाद
213MDKV I.C. NAJIBABAD ROOM NO. 5मू0दे0क0इ0का0 नजीबाबाद कक्ष नं0 5MDKV I.C. NAJIBABADमू0दे0क0इ0का0 नजीबाबाद
214MDKV I.C. NAJIBABAD ROOM NO. 6मू0दे0क0इ0का0 नजीबाबाद कक्ष नं0 6MDKV I.C. NAJIBABADमू0दे0क0इ0का0 नजीबाबाद
215MDS I.C. NAJIBABAD ROOM NO. 1एम0डी0एस0 इ0का0 नजीबाबाद कक्ष नं0 1MDS I.C. NAJIBABADएम0डी0एस0 इ0का0 नजीबाबाद
216MDS I.C. NAJIBABAD ROOM NO. 2एम0डी0एस0 इ0का0 नजीबाबाद कक्ष नं0 2MDS I.C. NAJIBABADएम0डी0एस0 इ0का0 नजीबाबाद
217MDS I.C. NAJIBABAD ROOM NO. 3एम0डी0एस0 इ0का0 नजीबाबाद कक्ष नं0 3MDS I.C. NAJIBABADएम0डी0एस0 इ0का0 नजीबाबाद
218RAMA JAIN KANYA MAHAVIDHALAYA NAJIBABAD ROOM NO. 1रमा जैन कन्‍या महाविघालय नजीबाबाद कक्ष नं0 1RAMA JAIN KANYA MAHAVIDHALAYA NAJIBABADरमा जैन कन्‍या महाविघालय नजीबाबाद
219RAMA JAIN KANYA MAHAVIDHALAYA NAJIBABAD ROOM NO. 2रमा जैन कन्‍या महाविघालय नजीबाबाद कक्ष नं0 2RAMA JAIN KANYA MAHAVIDHALAYA NAJIBABADरमा जैन कन्‍या महाविघालय नजीबाबाद
220MOHD ALI JOHAR GIRLS I.C. RAMPURA NAJIBABAD ROOM NO. 1मौ0अली जौहर गर्ल्‍स इ0का0 रम्‍पुरा नजीबाबाद कक्ष नं0 1MOHD ALI JOHAR GIRLS I.C. RAMPURA NAJIBABADमौ0अली जौहर गर्ल्‍स इ0का0 रम्‍पुरा नजीबाबाद
221MOHD ALI JOHAR GIRLS I.C. RAMPURA NAJIBABAD ROOM NO. 2मौ0अली जौहर गर्ल्‍स इ0का0 रम्‍पुरा नजीबाबाद कक्ष नं0 2MOHD ALI JOHAR GIRLS I.C. RAMPURA NAJIBABADमौ0अली जौहर गर्ल्‍स इ0का0 रम्‍पुरा नजीबाबाद
222MOHD ALI JOHAR GIRLS I.C. RAMPURA NAJIBABAD ROOM NO. 3मौ0अली जौहर गर्ल्‍स इ0का0 रम्‍पुरा नजीबाबाद कक्ष नं0 3MOHD ALI JOHAR GIRLS I.C. RAMPURA NAJIBABADमौ0अली जौहर गर्ल्‍स इ0का0 रम्‍पुरा नजीबाबाद
223MOHD ALI JOHAR GIRLS I.C. RAMPURA NAJIBABAD ROOM NO. 4मौ0अली जौहर गर्ल्‍स इ0का0 रम्‍पुरा नजीबाबाद कक्ष नं0 4MOHD ALI JOHAR GIRLS I.C. RAMPURA NAJIBABADमौ0अली जौहर गर्ल्‍स इ0का0 रम्‍पुरा नजीबाबाद
224MOHD ALI JOHAR GIRLS I.C. RAMPURA NAJIBABAD ROOM NO. 5मौ0अली जौहर गर्ल्‍स इ0का0 रम्‍पुरा नजीबाबाद कक्ष नं0 5MOHD ALI JOHAR GIRLS I.C. RAMPURA NAJIBABADमौ0अली जौहर गर्ल्‍स इ0का0 रम्‍पुरा नजीबाबाद
225MOHD ALI JOHAR GIRLS I.C. RAMPURA NAJIBABAD ROOM NO. 6मौ0अली जौहर गर्ल्‍स इ0का0 रम्‍पुरा नजीबाबाद कक्ष नं0 6MOHD ALI JOHAR GIRLS I.C. RAMPURA NAJIBABADमौ0अली जौहर गर्ल्‍स इ0का0 रम्‍पुरा नजीबाबाद
226MOHD ALI JOHAR GIRLS I.C. RAMPURA NAJIBABAD ROOM NO. 7मौ0अली जौहर गर्ल्‍स इ0का0 रम्‍पुरा नजीबाबाद कक्ष नं0 7MOHD ALI JOHAR GIRLS I.C. RAMPURA NAJIBABADमौ0अली जौहर गर्ल्‍स इ0का0 रम्‍पुरा नजीबाबाद
227SAR SAYYAD MEMO JHS RAMPURA ROOM NO. 1सर सैयद मैमाे0 जू0हा0स्‍कूल रम्‍पुरा कक्ष नं0 1SAR SAYYAD MEMO JHS RAMPURAसर सैययद मैमो0 जू0हा0 स्‍कूल रम्‍पुरा
228SAR SAYYAD MEMO JHS RAMPURA ROOM NO. 2सर सैयद मैमाे0 जू0हा0स्‍कूल रम्‍पुरा कक्ष नं0 2SAR SAYYAD MEMO JHS RAMPURAसर सैययद मैमो0 जू0हा0 स्‍कूल रम्‍पुरा
229N0P0 PS MUNNI DAI NAJIBABAD ROOM NO. 1न0पा0 प्रा0वि0 मुन्‍नी दाई नजीबाबाद कक्ष नं0 1NAGAR PALIKA PS MUNNI DAI NAJIBABADन0पा0प्रा0वि0 मुन्‍नी दाई नजीबाबाद
230N0P0 PS MUNNI DAI NAJIBABAD ROOM NO. 2न0पा0 प्रा0वि0 मुन्‍नी दाई नजीबाबाद कक्ष नं0 2NAGAR PALIKA PS MUNNI DAI NAJIBABADन0पा0प्रा0वि0 मुन्‍नी दाई नजीबाबाद
231G.I.C. NAJIBABAD OLD BHAWAN ROOM NO. 1रा0इ0का0 नजीबाबाद पुराना भवन कक्ष नं0 1G.I.C. NAJIBABAD OLD BHAWANरा0इ0का0 नजीबाबाद पुराना भवन
232G.I.C. NAJIBABAD OLD BHAWAN ROOM NO. 2रा0इ0का0 नजीबाबाद पुराना भवन कक्ष नं0 2G.I.C. NAJIBABAD OLD BHAWANरा0इ0का0 नजीबाबाद पुराना भवन
233G.I.C. NAJIBABAD OLD BHAWAN ROOM NO. 3रा0इ0का0 नजीबाबाद पुराना भवन कक्ष नं0 3G.I.C. NAJIBABAD OLD BHAWANरा0इ0का0 नजीबाबाद पुराना भवन
234G.I.C. NAJIBABAD OLD BHAWAN ROOM NO. 4रा0इ0का0 नजीबाबाद पुराना भवन कक्ष नं0 4G.I.C. NAJIBABAD OLD BHAWANरा0इ0का0 नजीबाबाद पुराना भवन
235G.I.C. NAJIBABAD NEW BHAWAN ROOM NO. 1रा0इ0का0 नजीबाबाद नया भवन कक्ष नं० 1G.I.C. NAJIBABAD NEW BHAWANरा0इ0का0 नजीबाबाद नया भवन
236G.I.C. NAJIBABAD NEW BHAWAN ROOM NO. 2रा0इ0का0 नजीबाबाद नया भवन कक्ष नं० 2G.I.C. NAJIBABAD NEW BHAWANरा0इ0का0 नजीबाबाद नया भवन
237G.I.C. NAJIBABAD NEW BHAWAN ROOM NO. 3रा0इ0का0 नजीबाबाद नया भवन कक्ष नं० 3G.I.C. NAJIBABAD NEW BHAWANरा0इ0का0 नजीबाबाद नया भवन
238G.I.C. NAJIBABAD NEW BHAWAN ROOM NO. 4रा0इ0का0 नजीबाबाद नया भवन कक्ष नं० 4G.I.C. NAJIBABAD NEW BHAWANरा0इ0का0 नजीबाबाद नया भवन
239G.I.C. NAJIBABAD NEW BHAWAN ROOM NO. 5रा0इ0का0 नजीबाबाद नया भवन कक्ष नं0 5G.I.C. NAJIBABAD NEW BHAWANरा0इ0का0 नजीबाबाद नया भवन
240G.I.C. NAJIBABAD NEW BHAWAN ROOM NO. 6रा0इ0का0 नजीबाबाद नया भवन कक्ष नं0 6G.I.C. NAJIBABAD NEW BHAWANरा0इ0का0 नजीबाबाद नया भवन
241G.I.C. NAJIBABAD NEW BHAWAN ROOM NO. 7रा0इ0का0 नजीबाबाद नया भवन कक्ष नं0 7G.I.C. NAJIBABAD NEW BHAWANरा0इ0का0 नजीबाबाद नया भवन
242JHS KANYA WAHID NAGAR ROOM NO. 1पूर्व मा0 कन्‍या वि0 वाहिद नगर कक्ष नं0 1JHS KANYA WAHID NAGARपूर्व मा0‍ कन्‍या वि0 वाहिद नगर
243JHS KANYA WAHID NAGAR ROOM NO. 2पूर्व मा0 कन्‍या वि0 वाहिद नगर कक्ष नं0 2JHS KANYA WAHID NAGARपूर्व मा0‍ कन्‍या वि0 वाहिद नगर
244HARNAM SINGH BAL VIHAR SCHOOL NAJIBABAD ROOM NO. 1हरनाम सिंह बाल विहार स्‍कूल नजीबाबाद कक्ष नं0 1HARNAM SINGH BAL VIHAR SCHOOL NAJIBABADहरनाम सिंह बाल विहार स्‍कूल नजीबाबाद
245HARNAM SINGH BAL VIHAR SCHOOL NAJIBABAD ROOM NO. 2हरनाम सिंह बाल विहार स्‍कूल नजीबाबाद कक्ष नं0 2HARNAM SINGH BAL VIHAR SCHOOL NAJIBABADहरनाम सिंह बाल विहार स्‍कूल नजीबाबाद
246RN KELA BAL VIDHYA MANDIR NAJIBABAD ROOM NO. 1आर0एन0के0 बाल विघा मन्दिर नजीबाबाद कक्ष नं0 1RN KELA BAL VIDHYA MANDIR NAJIBABADआर0एन० केला बाल विघा मन्दिर नजीबाबाद
247RN KELA BAL VIDHYA MANDIR NAJIBABAD ROOM NO. 2आर0एन0के0 बाल विघा मन्दिर नजीबाबाद कक्ष नं0 2RN KELA BAL VIDHYA MANDIR NAJIBABADआर0एन० केला बाल विघा मन्दिर नजीबाबाद
248RN KELA BAL VIDHYA MANDIR NAJIBABAD ROOM NO. 3आर0एन0के0 बाल विघा मन्दिर नजीबाबाद कक्ष नं0 3RN KELA BAL VIDHYA MANDIR NAJIBABADआर0एन० केला बाल विघा मन्दिर नजीबाबाद
249RN KELA BAL VIDHYA MANDIR NAJIBABAD ROOM NO. 4आर0एन0के0 बाल विघा मन्दिर नजीबाबाद कक्ष नं0 4RN KELA BAL VIDHYA MANDIR NAJIBABADआर0एन० केला बाल विघा मन्दिर नजीबाबाद
250RN KELA I.C. NAJIBABAD ROOM NO. 1आर0एन0 केला इ0का0 नजीबाबाद कक्ष नं0 1RN KELA I.C. NAJIBABADआर0एन0 केला इ0का0 नजीबाबाद
251RN KELA I.C. NAJIBABAD ROOM NO. 2आर0एन0 केला इ0का0 नजीबाबाद कक्ष नं0 2RN KELA I.C. NAJIBABADआर0एन0 केला इ0का0 नजीबाबाद
252RN KELA I.C. NAJIBABAD ROOM NO. 3आर0एन0 केला इ0का0 नजीबाबाद कक्ष नं0 3RN KELA I.C. NAJIBABADआर0एन0 केला इ0का0 नजीबाबाद
253KHAND VIKAS KARYALYA NAJIBABAD ROOM NO. 1खण्‍ड विकास कार्यालय नजीबाबाद कक्ष नं0 1KHAND VIKAS KARYALYA NAJIBABADखण्‍ड विकास कार्यालय नजीबाबाद
254KHAND VIKAS KARYALYA NAJIBABAD ROOM NO. 2खण्‍ड विकास कार्यालय नजीबाबाद कक्ष नं0 2KHAND VIKAS KARYALYA NAJIBABADखण्‍ड विकास कार्यालय नजीबाबाद
255KIRSHI BHAWAN TAHSIL PARISAR NAJIBABAD ROOM NO. 1कृषि भवन तहसील परिसर नजीबाबाद कक्ष नं0 1KIRSHI BHAWAN TAHSIL PARISAR NAJIBABADकृषि भवन तहसील परिसर नजीबाबाद
256KIRSHI BHAWAN TAHSIL PARISAR NAJIBABAD ROOM NO. 2कृषि भवन तहसील परिसर नजीबाबाद कक्ष नं0 2KIRSHI BHAWAN TAHSIL PARISAR NAJIBABADकृषि भवन तहसील परिसर नजीबाबाद
257ISLAMIYA SCHOOL ZABTAGAJ NAJIBABAD ROOM NO. 1इस्‍लामिया स्‍कूल जाब्‍तागंज नजीबाबाद कक्ष नं0 1ISLAMIYA SCHOOL ZABTAGAJ NAJIBABADइस्‍लामिया स्‍कूल जाब्‍तागंज नजीबाबाद
258ISLAMIYA SCHOOL ZABTAGAJ NAJIBABAD ROOM NO. 2इस्‍लामिया स्‍कूल जाब्‍तागंज नजीबाबाद कक्ष नं0 2ISLAMIYA SCHOOL ZABTAGAJ NAJIBABADइस्‍लामिया स्‍कूल जाब्‍तागंज नजीबाबाद
259ISLAMIYA SCHOOL ZABTAGAJ NAJIBABAD ROOM NO. 3इस्‍लामिया स्‍कूल जाब्‍तागंज नजीबाबाद कक्ष नं0 3ISLAMIYA SCHOOL ZABTAGAJ NAJIBABADइस्‍लामिया स्‍कूल जाब्‍तागंज नजीबाबाद
260ISLAMIYA SCHOOL ZABTAGAJ NAJIBABAD ROOM NO. 4इस्‍लामिया स्‍कूल जाब्‍तागंज नजीबाबाद कक्ष नं0 4ISLAMIYA SCHOOL ZABTAGAJ NAJIBABADइस्‍लामिया स्‍कूल जाब्‍तागंज नजीबाबाद
261ISLAMIYA SCHOOL ZABTAGAJ NAJIBABAD ROOM NO. 5इस्‍लामिया स्‍कूल जाब्‍तागंज नजीबाबाद कक्ष नं0 5ISLAMIYA SCHOOL ZABTAGAJ NAJIBABADइस्‍लामिया स्‍कूल जाब्‍तागंज नजीबाबाद
262M.G.M. I.C. NAJIBABAD ROOM NO. 1म0गां0इ0का0 नजीबाबाद कक्ष नं0 1M.G.M. I.C. NAJIBABADम0गां0इ0का0 नजीबाबाद
263M.G.M. I.C. NAJIBABAD ROOM NO. 2म0गां0इ0का0 नजीबाबाद कक्ष नं0 2M.G.M. I.C. NAJIBABADम0गां0इ0का0 नजीबाबाद
264M.G.M. I.C. NAJIBABAD ROOM NO. 3म0गां0इ0का0 नजीबाबाद कक्ष नं0 3M.G.M. I.C. NAJIBABADम0गां0इ0का0 नजीबाबाद
265M.G.M. I.C. NAJIBABAD ROOM NO. 4म0गां0इ0का0 नजीबाबाद कक्ष नं0 4M.G.M. I.C. NAJIBABADम0गां0इ0का0 नजीबाबाद
266M.G.M. I.C. NAJIBABAD ROOM NO. 5म0गां0इ0का0 नजीबाबाद कक्ष नं0 5M.G.M. I.C. NAJIBABADम0गां0इ0का0 नजीबाबाद
267M.G.M. I.C. NAJIBABAD ROOM NO. 6म0गां0इ0का0 नजीबाबाद कक्ष नं0 6M.G.M. I.C. NAJIBABADम0गां0इ0का0 नजीबाबाद
268M.G.M. I.C. NAJIBABAD ROOM NO. 7म0गां0इ0का0 नजीबाबाद कक्ष नं0 7M.G.M. I.C. NAJIBABADम0गां0इ0का0 नजीबाबाद
269NAJIBUDOLLA GIRLS I.C. NAJIBABAD ROOM NO. 1नजीबुद्दौला गर्ल्‍स इ0का0 नजीबाबाद कक्ष नं0 1NAJIBUDOLLA GIRLS I.C. NAJIBABADनजीबुद्दौला गर्ल्‍स इ0का0 नजीबाबाद
270NAJIBUDOLLA GIRLS I.C. NAJIBABAD ROOM NO. 2नजीबुद्दौला गर्ल्‍स इ0का0 नजीबाबाद कक्ष नं0 2NAJIBUDOLLA GIRLS I.C. NAJIBABADनजीबुद्दौला गर्ल्‍स इ0का0 नजीबाबाद
271NAJIBUDOLLA GIRLS I.C. NAJIBABAD ROOM NO. 3नजीबुद्दौला गर्ल्‍स इ0का0 नजीबाबाद कक्ष नं0 3NAJIBUDOLLA GIRLS I.C. NAJIBABADनजीबुद्दौला गर्ल्‍स इ0का0 नजीबाबाद
272NAJIBUDOLLA GIRLS I.C. NAJIBABAD ROOM NO. 4नजीबुद्दौला गर्ल्‍स इ0का0 नजीबाबाद कक्ष नं0 4NAJIBUDOLLA GIRLS I.C. NAJIBABADनजीबुद्दौला गर्ल्‍स इ0का0 नजीबाबाद
273NAJIBUDOLLA GIRLS I.C. NAJIBABAD ROOM NO. 5नजीबुद्दौला गर्ल्‍स इ0का0 नजीबाबाद कक्ष नं0 5NAJIBUDOLLA GIRLS I.C. NAJIBABADनजीबुद्दौला गर्ल्‍स इ0का0 नजीबाबाद
274NAJIBUDOLLA GIRLS I.C. NAJIBABAD ROOM NO. 6नजीबुद्दौला गर्ल्‍स इ0का0 नजीबाबाद कक्ष नं0 6NAJIBUDOLLA GIRLS I.C. NAJIBABADनजीबुद्दौला गर्ल्‍स इ0का0 नजीबाबाद
275JHS NAJIBABAD ROOM NO. 1उच्‍च प्रा0वि0 नजीबाबाद कक्ष नं0 1JHS NAJIBABADउच्‍च प्रा0वि0 नजीबाबाद
276JHS NAJIBABAD ROOM NO. 2उच्‍च प्रा0वि0 नजीबाबाद कक्ष नं0 2JHS NAJIBABADउच्‍च प्रा0वि0 नजीबाबाद
277JHS NAJIBABAD ROOM NO. 3उच्‍च प्रा0वि0 नजीबाबाद कक्ष नं0 3JHS NAJIBABADउच्‍च प्रा0वि0 नजीबाबाद
278QASMIYA I.C. HARSHWADA ROOM NO. 1कासमिया इ0का0 हर्षवाडा कक्ष नं0 1QASMIYA I.C. HARSHWADAकासमिया इ0का0 हर्षवाडा
279QASMIYA I.C. HARSHWADA ROOM NO. 2कासमिया इ0का0 हर्षवाडा कक्ष नं0 2QASMIYA I.C. HARSHWADAकासमिया इ0का0 हर्षवाडा
280QASMIYA I.C. HARSHWADA ROOM NO. 3कासमिया इ0का0 हर्षवाडा कक्ष नं0 3QASMIYA I.C. HARSHWADAकासमिया इ0का0 हर्षवाडा
281PS ALIPURA ROOM NO. 1प्रा0वि0 अलीपुरा कक्ष नं0 1PS ALIPURAप्रा0वि0 अलीपुरा
282PS ALIPURA ROOM NO. 2प्रा0वि0 अलीपुरा कक्ष नं0 2PS ALIPURAप्रा0वि0 अलीपुरा
283PS ALIPURA ROOM NO. 3प्रा0वि0 अलीपुरा कक्ष नं0 3PS ALIPURAप्रा0वि0 अलीपुरा
284PS DARIYAPUR ROOM NO. 1प्रा0वि0 दरियापुर कक्ष नं0 1PS DARIYAPURप्रा0वि0 दरियापुर
285PS DARIYAPUR ROOM NO. 2प्रा0वि0 दरियापुर कक्ष नं0 2PS DARIYAPURप्रा0वि0 दरियापुर
286JHS DARIYAPUR ROOM NO. 1पूर्व मा0वि0 दरियापुर कक्ष नं0 1JHS DARIYAPURपूर्व मा0वि0 दरियापुर
287JHS DARIYAPUR ROOM NO. 2पूर्व मा0वि0 दरियापुर कक्ष नं0 2JHS DARIYAPURपूर्व मा0वि0 दरियापुर
288JHS DARIYAPUR ROOM NO. 3पूर्व मा0वि0 दरियापुर कक्ष नं0 3JHS DARIYAPURपूर्व मा0वि0 दरियापुर
289JHS DARIYAPUR ROOM NO. 4पूर्व मा0वि0 दरियापुर कक्ष नं0 4JHS DARIYAPURपूर्व मा0वि0 दरियापुर
290PS JALABPUR GUDAR ROOM NO. 1प्रा0‍वि0 जालबपुर गूदड कक्ष नं0 1PS JALABPUR GUDARप्रा0वि0 जालबपुर गूदड
291PS JALABPUR GUDAR ROOM NO. 2प्रा0वि0 जालबपुर गूदड कक्ष नं0 2PS JALABPUR GUDARप्रा0वि0 जालबपुर गूदड
292PS SHAHJAHAPURप्रा0वि0 शाहजहांपुरPS SHAHJAHAPURप्रा0वि0 शाहजहांपुर
293PS TATARPUR LALU ROOM NO. 1प्रा0वि0 तातारपुर लालू कक्ष नं0 1PS TATARPUR LALUप्रा0वि0 तातारपुर लालू
294PS TATARPUR LALU ROOM NO. 2प्रा0वि0 तातारपुर लालू कक्ष नं0 2PS TATARPUR LALUप्रा0वि0 तातारपुर लालू
295SAHU JAIN MAHAVIDHALYA NAJIBABAD ROOM NO. 1साहू जैन महाविघालय नजीबाबाद कक्ष नं0 1SAHU JAIN MAHAVIDHALYA NAJIBABADसाहू जैन महाविघालय नजीबाबाद
296SAHU JAIN MAHAVIDHALYA NAJIBABAD ROOM NO. 2साहू जैन महाविघालय नजीबाबाद कक्ष नं0 2SAHU JAIN MAHAVIDHALYA NAJIBABADसाहू जैन महाविघालय नजीबाबाद
297SAHU JAIN MAHAVIDHALYA NAJIBABAD ROOM NO. 3साहू जैन महाविघालय नजीबाबाद कक्ष नं0 3SAHU JAIN MAHAVIDHALYA NAJIBABADसाहू जैन महाविघालय नजीबाबाद
298ABHINAV JHS TATARPUR LALU ROOM NO. 1अभिनव पूर्व मा0वि0 तातारपुर लालू कक्ष नं0 1ABHINAV JHS TATARPUR LALUअभिनव पूर्व मा0वि0 तातारपुर लालू
299ABHINAV JHS TATARPUR LALU ROOM NO. 2अभिनव पूर्व मा0वि0 तातारपुर लालू कक्ष नं0 2ABHINAV JHS TATARPUR LALUअभिनव पूर्व मा0वि0 तातारपुर लालू
300ABHINAV JHS TATARPUR LALU ROOM NO. 3अभिनव पूर्व मा0वि0 तातारपुर लालू कक्ष नं0 3ABHINAV JHS TATARPUR LALUअभिनव पूर्व मा0वि0 तातारपुर लालू
301ABHINAV JHS TATARPUR LALU ROOM NO. 4अभिनव पूर्व मा0वि0 तातारपुर लालू कक्ष नं0 4ABHINAV JHS TATARPUR LALUअभिनव पूर्व मा0वि0 तातारपुर लालू
302PS RAHUKHERI KORA URF RAJARAMPURप्रा0वि0 राहूखेडी कौरा उर्फ राजारामपुरPS RAHUKHERI KORA URF RAJARAMPURप्रा0वि0 राहूखेडी कौरा उर्फ राजारामपुर
303ISLAMIYA SCHOOL RAHUKHERI GARHU ROOM NO. 1इस्‍लामिया स्‍कूल राहूखेडी गढू कक्ष नं0 1ISLAMIYA SCHOOL RAHUKHERI GARHUइस्‍लामिया स्‍कूल राहूखेडी गढू
304ISLAMIYA SCHOOL RAHUKHERI GARHU ROOM NO. 2इस्‍लामिया स्‍कूल राहूखेडी गढू कक्ष नं0 2ISLAMIYA SCHOOL RAHUKHERI GARHUइस्‍लामिया स्‍कूल राहूखेडी गढू
305ISLAMIYA SCHOOL RAHUKHERI GARHU ROOM NO. 3इस्‍लामिया स्‍कूल राहूखेडी गढू कक्ष नं0 3ISLAMIYA SCHOOL RAHUKHERI GARHUइस्‍लामिया स्‍कूल राहूखेडी गढू
306ISLAMIYA SCHOOL RAHUKHERI GARHU ROOM NO. 4इस्‍लामिया स्‍कूल राहूखेडी गढू कक्ष नं0 4ISLAMIYA SCHOOL RAHUKHERI GARHUइस्‍लामिया स्‍कूल राहूखेडी गढू
307ISLAMIYA SCHOOL RAHUKHERI GARHU ROOM NO. 5इस्‍लामिया स्‍कूल राहूखेडी गढू कक्ष नं0 5ISLAMIYA SCHOOL RAHUKHERI GARHUइस्‍लामिया स्‍कूल राहूखेडी गढू
308JHS KANYA JALALABAD ROOM NO. 1पूर्व मा0 कन्‍या वि0 जलालाबाद कक्ष नं0 1JHS KANYA JALALABADपूर्व मा0वि0 कन्‍या जलालाबाद
309JHS KANYA JALALABAD ROOM NO. 2पूर्व मा0 कन्‍या वि0 जलालाबाद कक्ष नं0 2JHS KANYA JALALABADपूर्व मा0वि0 कन्‍या जलालाबाद
310PS SECOND JALALABADप्रा0वि0 द्वितीय जलालाबादPS SECOND JALALABADप्रा0वि0 द्वितीय जलालाबाद
311HARIJAN DHARAMSHALA JALALABADहरिजन धर्मशाला जलालाबादHARIJAN DHARAMSHALA JALALABADहरिजन धर्मशाला जलालाबाद
312N0P0KA0 JALALABAD ROOM NO. 1न0पं0का0 जलालाबाद कक्ष नं0 1NAGAR PANCHAYAT KARYALYA JALALABADनगर पंचायत कार्यालय जलालाबाद
313N0P0KA0 JALALABAD ROOM NO. 2न0पं0का0 जलालाबाद कक्ष नं0 2NAGAR PANCHAYAT KARYALYA JALALABADनगर पंचायत कार्यालय जलालाबाद
314KASIMUL ULOOM MADARSA JALALABAD ROOM NO. 1कासिमुल उलूम मदरसा जलालाबाद कक्ष नं0 1KASIMUL ULOOM MADARSA JALALABADकासिमुल उलूम मदरसा जलालाबाद
315KASIMUL ULOOM MADARSA JALALABAD ROOM NO. 2कासिमुल उलूम मदरसा जलालाबाद कक्ष नं0 2KASIMUL ULOOM MADARSA JALALABADकासिमुल उलूम मदरसा जलालाबाद
316KASIMUL ULOOM MADARSA JALALABAD ROOM NO. 3कासिमुल उलूम मदरसा जलालाबाद कक्ष नं0 3KASIMUL ULOOM MADARSA JALALABADकासिमुल उलूम मदरसा जलालाबाद
317PS FIRST JALALABAD ROOM NO. 1प्रा0वि0 प्रथम जलालाबाद कक्ष नं0 1PS FIRST JALALABADप्रा0वि0 प्रथम जलालाबाद
318PS FIRST JALALABAD ROOM NO. 2प्रा0वि0 प्रथम जलालाबाद कक्ष नं0 2PS FIRST JALALABADप्रा0वि0 प्रथम जलालाबाद
319JHS BOREKI ROOM NO. 1पूर्व मा0वि0 बौरेकी कक्ष नं0 1JHS BOREKIपूर्व मा0वि0 बौरेकी
320JHS BOREKI ROOM NO. 2पूर्व मा0वि0 बौरेकी कक्ष नं0 2JHS BOREKIपूर्व मा0वि0 बौरेकी
321PS NAJEEMPURप्रा0वि0 नजीमपुरPS NAJEEMPURप्रा0वि0 नजीमपुर
322PS DAUDPUR NANHEDAप्रा0वि0 दाउदपुर नन्‍हेडाPS DAUDPUR NANHEDAप्रा0वि0 दाउदपुर नन्‍हेडा
323PS BASHIRPURप्रा0वि0 बशीरपुरPS BASHIRPURप्रा0वि0 बशीरपुर
324PS PURANPUR NAROTTAMप्रा0वि0 पूरनपुर नरोत्‍तमPS PURANPUR NAROTTAMप्रा0वि0 पूरनपुर नरोत्‍तम
325PS FAZALPUR KHAS ROOM NO. 1प्रा0वि0 फजलपुर खास कक्ष नं0 1PS FAZALPUR KHASप्रा0वि0 फजलपुर खास
326PS FAZALPUR KHAS ROOM NO. 2प्रा0वि0 फजलपुर खास कक्ष नं0 2PS FAZALPUR KHASप्रा0वि0 फजलपुर खास
327PS PRATAPPURप्रा0वि0 प्रतापपुरPS PRATAPPURप्रा0वि0 प्रतापपुर
328PS RAJARAMPUR FAZILप्रा0वि0 राजारामपुर फाजिलPS RAJARAMPUR FAZILप्रा0वि0 राजारामपुर फाजिल
329PS HIMAUPUR IDDUप्रा0वि0 हिमायुपुर इद्दूPS HIMAUPUR IDDUप्रा0वि0 हिमायुपुर इद्दू
330PS JWALILALA ROOM NO. 1प्रा0वि0 ज्‍वालीलाला कक्ष नं0 1PS JWALILALAप्रा0वि0 ज्‍वालीलाला
331PS JWALILALA ROOM NO. 2प्रा0वि0 ज्‍वालीलाला कक्ष नं0 2PS JWALILALAप्रा0वि0 ज्‍वालीलाला
332PS KUTUBPURप्रा0वि0 कुतुबपुरPS KUTUBPURप्रा0वि0 कुतुबपुर
333PS JWALACHANDIप्रा0वि0 ज्‍वालाचण्‍डीPS JWALACHANDIप्रा0वि0 ज्‍वालाचण्‍डी
334PS FAZALPUR FATEHULLAप्रा0वि0 फजलपुर फतेहउल्‍लाPS FAZALPUR FATEHULLAप्रा0वि0 फजलपुर फतेहउल्‍ला
335PS GAZIPUR ROOM NO. 1प्रा0वि0 गाजीपुर कक्ष नं0 1PS GAZIPURप्रा0वि0 गाजीपुर
336PS GAZIPUR ROOM NO. 2प्रा0वि0 गाजीपुर कक्ष नं0 2PS GAZIPURप्रा0वि0 गाजीपुर
337JHS FAZALPUR HABIB ROOM NO. 1पूर्व मा0वि0 फजलपुर हबीब कक्ष नं0 1JHS FAZALPUR HABIBपूर्व मा0वि0 फजलपुर हबीब
338JHS FAZALPUR HABIB ROOM NO. 2पूर्व मा0वि0 फजलपुर हबीब कक्ष नं0 2JHS FAZALPUR HABIBपूर्व मा0वि0 फजलपुर हबीब
339JHS FAZALPUR HABIB ROOM NO. 3पूर्व मा0वि0 फजलपुर हबीब कक्ष नं0 3JHS FAZALPUR HABIBपूर्व मा0वि0 फजलपुर हबीब
340PS AURANGABAD URF HUSAIN ROOM NO. 1प्रा0वि0 औरंगाबाद उर्फ हुसैनपुर कक्ष नं0 1PS AURANGABAD URF HUSAINप्रा0वि0 औरंगाबाद उर्फ हुसैनपुर
341PS AURANGABAD URF HUSAIN ROOM NO. 2प्रा0वि0 औरंगाबाद उर्फ हुसैनपुर कक्ष नं0 2PS AURANGABAD URF HUSAINप्रा0वि0 औरंगाबाद उर्फ हुसैनपुर
342JHS AURANGABAD URF HUSAIN ROOM NO. 1पूर्व मा0वि0 औरंगाबाद उर्फ हुसैनपुर कक्ष नं0 1JHS AURANGABAD URF HUSAINपूर्व मा0वि0 औरंगाबाद उर्फ हुसैनपुर
343JHS AURANGABAD URF HUSAIN ROOM NO. 2पूर्व मा0वि0 औरंगाबाद उर्फ हुसैनपुर कक्ष नं0 2JHS AURANGABAD URF HUSAINपूर्व मा0वि0 औरंगाबाद उर्फ हुसैनपुर
344JHS AURANGABAD URF HUSAIN ROOM NO. 3पूर्व मा0वि0 औरंगाबाद उर्फ हुसैनपुर कक्ष नं0 3JHS AURANGABAD URF HUSAINपूर्व मा0वि0 औरंगाबाद उर्फ हुसैनपुर
345PS MOCHIPURAप्रा0वि0 मोचीपुराPS MOCHIPURAप्रा0वि0 मोचीपुरा
346PS SHAHPUR MEERAप्रा0वि0 शाहपुर मीराPS SHAHPUR MEERAप्रा0वि0 शाहपुर मीरा
347PS TAHARPUR ISHHAK ROOM NO. 1प्रा0वि0 ताहरपुर इश्‍हाक कक्ष नं0 1PS TAHARPUR ISHHAKप्रा0वि0 ताहरपुर इश्‍हाक
348PS TAHARPUR ISHHAK ROOM NO. 2प्रा0वि0 ताहरपुर इश्‍हाक कक्ष नं0 2PS TAHARPUR ISHHAKप्रा0वि0 ताहरपुर इश्‍हाक
349PS MUSVIKHANPURप्रा0वि0 मुस्‍वीखानपुरPS MUSVIKHANPURप्रा0वि0 मुस्‍वीखानपुर
350PS HAKIMPUR QAZIप्रा0वि0 हकीमपुर काजीPS HAKIMPUR QAZIप्रा0वि0 हकीमपुर काजी
351PS BOOLCHANDPURप्रा0वि0 बूलचन्‍दपुरPS BOOLCHANDPURप्रा0वि0 बूलचन्‍दपुर
352JHS SEKHPUR LALAपूर्व मा0वि0 शेखपुर लालाJHS SEKHPUR LALAपूर्व मा0वि0 शेखपुर लाला
353PS KARMASKHERI ROOM NO. 1प्रा0वि0 करमसखेडी कक्ष नं0 1PS KARMASKHERIप्रा0वि0 करमसखेडी
354PS KARMASKHERI ROOM NO. 2प्रा0वि0 करमसखेडी कक्ष नं0 2PS KARMASKHERIप्रा0वि0 करमसखेडी
355JHS GAJROLLAपूर्व मा0वि0 गजरौलाJHS GAJROLLAपूर्व मा0वि0 गजरौला
356PS AZAMPUR MOHD ALI URF KHANPURप्रा0वि0 आजमपुर मौ0अली उर्फ खानपुरPS AZAMPUR MOHD ALI URF KHANPURप्रा0वि0 आजमपुर मौ0अली उर्फ खानपुर
357PS MUSTAFAPUR ANSUप्रा0वि0 मुस्‍तफापुर आंसूPS MUSTAFAPUR ANSUप्रा0वि0 मुस्‍तफापुर आंसू
358PS IBRAHIMPUR BAWANप्रा0वि0 इब्राहीमपुर बावनPS IBRAHIMPUR BAWANप्रा0वि0 इब्राहीमपुर बावन
359PS FATEHULLAPUR DURGप्रा0वि0 फतेहउल्‍लापुर दुर्गPS FATEHULLAPUR DURGप्रा0वि0 फतेहउल्‍लापुर दुर्ग
360PS KAMALPUR ROOM NO. 1प्रा0वि0 कमालपुर कक्ष नं0 1PS KAMALPURप्रा0वि0 कमालपुर
361PS KAMALPUR ROOM NO. 2प्रा0वि0 कमालपुर कक्ष नं0 2PS KAMALPURप्रा0वि0 कमालपुर
362PS SADATPURप्रा0वि0 सादातपुरPS SADATPURप्रा0वि0 सादातपुर
363PS FAZALPUR TABELAप्रा0वि0 फजलपुर तबेलाPS FAZALPUR TABELAप्रा0वि0 फजलपुर तबेला
364PS JAGDISHPUR ROOM NO. 1प्रा0वि0 जगदीशपुर कक्ष नं0 1PS JAGDISHPURप्रा0वि0 जगदीशपुर
365PS JAGDISHPUR ROOM NO. 2प्रा0वि0 जगदीशपुर कक्ष नं0 2PS JAGDISHPURप्रा0वि0 जगदीशपुर
366PS SARVANPUR ROOM NO. 1प्रा0वि0 सरवनपुर कक्ष नं0 1PS SARVANPURप्रा0वि0 सरवनपुर
367PS SARVANPUR ROOM NO. 2प्रा0वि0 सरवनपुर कक्ष नं0 2PS SARVANPURप्रा0वि0 सरवनपुर
368JHS MUBARAKPUR RATHEपूर्व मा0वि0 मुबारकपुर राठेJHS MUBARAKPUR RATHEपूर्व मा0वि0 मुबारकपुर राठे
369PS MANOHARWALAप्रा0वि0 मनोहरवालाPS MANOHARWALAप्रा0वि0 मनोहरवाला
370JHS SIKANDARPUR BASIपूर्व मा0वि0 सिकन्‍दरपुर बसीJHS SIKANDARPUR BASIपूर्व मा0वि0 सिकन्‍दरपुर बसी
371PS SIKANDARPUR BASI ROOM NO. 1प्रा0वि0 सिकन्‍दरपुर बसी कक्ष नं0 1PS SIKANDARPUR BASIप्रा0वि0 सिकन्‍दरपुर बसी
372PS SIKANDARPUR BASI ROOM NO. 2प्रा0वि0 सिकन्‍दरपुर बसी कक्ष नं0 2PS SIKANDARPUR BASIप्रा0वि0 सिकन्‍दरपुर बसी
373PS BEGAMPUR BHONAWALAप्रा0वि0 बेगमपुर भौनावालाPS BEGAMPUR BHONAWALप्रा0वि0 बेगमपुर भौनावाला
374PS ALAWALPUR NAINUप्रा0वि0 अलावलपुर नैनूPS ALAWALPUR NAINUप्रा0वि0 अलावलपुर नैनू
375PS BHATOLIप्रा0वि0 भटौलीPS BHATOLIप्रा0वि0 भटौली
376PS MURSHADPUR ROOM NO. 1प्रा0वि0 मुरशदपुर कक्ष नं0 1PS MURSHADPURप्रा0वि0 मुरशदपुर
377PS MURSHADPUR ROOM NO. 2प्रा0वि0 मुरशदपुर कक्ष नं0 2PS MURSHADPURप्रा0वि0 मुरशदपुर
378PS RANIKOTA ROOM NO. 1प्रा0वि0 रानीकोटा कक्ष नं0 1PS RANIKOTAप्रा0वि0 रानीकोटा
379PS RANIKOTA ROOM NO. 2प्रा0वि0 रानीकोटा कक्ष नं0 2PS RANIKOTAप्रा0वि0 रानीकोटा
Enquiry
close slider
WhatsApp chat