Polling Booth in Shikarpur Assembly Constituency

List of Polling Booth in Shikarpur-

The list of all polling stations covered under the latest year of Shikarpur (69) Assembly (Vidhan Sabha) constituency in English and Hindi is given below. Along with the detailed address of the polling building and area of ​​each polling station is given

Part No.Part Name in EnglishPart Name in HindiPS Area Name in EnglishPS Area Name in English
1BHAIPUR PRIMARY SCHOOL RN NO. 1भईपुर प्राईमरी स्‍कूल क0नं01BHAIPUR PRIMARY SCHOOLभईपुर प्राईमरी स्‍कूल
2BHAIPUR PRIMARY SCHOOL RN NO. 2भईपुर प्राईमरी स्‍कूल क0नं०२BHAIPUR PRIMARY SCHOOLभईपुर प्राईमरी स्‍कूल
3HOSHIYARPUR URF ANDHIYAR PRIMARY SCHOOL RN NO 1होशियारपुर उर्फ अंधियार प्रा0स्‍कूल क0नं0 1HOSHIYARPUR ALIAS ANDHIYARPUR PRAIMARY SCHOOLहोशियारपुर उर्फ अंधियार प्राईमरी स्‍कूल
4HOSHIYARPUR URF ANDHIYAR PRIMARY SCHOOL RN NO 2होशियारपुर उर्फ अंधियार प्रा0स्‍कूल क0नं0 2HOSHIYARPUR ALIAS ANDHIYARPUR PRAIMARY SCHOOLहोशियारपुर उर्फ अंधियार प्राईमरी स्‍कूल
5ROHILLAPUR URF KHARWA PRIMARY SCHOOLरोहिल्‍लापुर उर्फ खरवा प्राईमरी स्‍कूलROHILLAPUR ALIAS KHARWA PRAIMARY SCHOOLरोहिल्‍लापुर उर्फ खरवा प्राईमरी स्‍कूल
6PIPERA PRIMARY SCHOOLपिपैरा प्राईमरी स्‍कूलPIPERA PRAIMARY SCHOOLपिपैरा प्राईमरी स्‍कूल
7KATIYAWALI JUNIOUR HIGH SCHOOL RN NO.-1कतियावली जू0हाई स्‍कूल क0नं0 -1KATIYAWALI JUNIOUR HIGH SCHOOLकतियावली जू0हाई स्‍कूल
8KATIYAWALI JUNIOUR HIGH SCHOOL RN NO.-2कतियावली जू0हाई स्‍कूल क0नं0 -2KATIYAWALI JUNIOUR HIGH SCHOOLकतियावली जू0हाई स्‍कूल
9KISHANKHERA PRIMARY SCHOOLकिशनखेडा प्राईमरी स्‍कूलKISHAN KHERA PRIMARY SCHOOLकिशनखेडा प्राईमरी स्‍कूल
10DHATURI SAWTANTRA JUNIOUR HIGH SCHOOL RN NO. 1धतूरी स्‍वतन्‍त्र जूनियर हाई सकूल क0नं0 1DHATURI SVATANTRA JUNIOUR HIGH SCHOOLधतूरी स्‍वतन्‍त्र जूनियर हाई स्‍कूल
11DHATURI JR HIGH SCHOOL-2धतूरी स्‍वतन्‍त्र जू0हा0स्‍कूल-2DHATURI SVATANTRA JUNIOUR HIGH SCHOOLधतूरी स्‍वतन्‍त्र जूनियर हाई स्‍कूल
12DHATURI SAWTANTRA JUNIOUR HIGH SCHOOL RN NO. 3धतूरी स्‍वतन्‍त्र जू0हा0स्‍कूल क0नं0 3DHATURI SVATANTRA JUNIOUR HIGH SCHOOLधतूरी स्‍वतन्‍त्र जूनियर हाई स्‍कूल
13YAKUBPUR PRIMARY SCHOOL RO. NO 1याकूबपुर प्रा0स्‍कूल क0नं० १YAKUBPUR PRIMARY SCHOOLयाकूबपुर प्राईमरी स्‍कूल
14YAKUBPUR PRIMARY SCHOOL RO. NO. 2याकूबपुर प्रा0स्‍कूल क0नं0 2YAKUBPUR PRIMARY SCHOOLयाकूबपुर प्राईमरी स्‍कूल
15YAKUBPUR PRIMARY SCHOOL RO. NO. 3याकूबपुर प्रा0स्‍कूल क0नं0 3YAKUBPUR PRIMARY SCHOOLयाकूबपुर प्राईमरी स्‍कूल
16BAILOT PRIMARY SCHOOLबैलौट प्रा0स्‍कूुलBELOT PRIMARY SCHOOLबैलोट प्राईमरी स्‍कूल
17GHUNGHARAWLI BANBARIPUR PRIMARY SCHOOL RO. NO. 1घुंघरावली बनवारीपुर प्रा0स्‍कूल क0नं0 1GHUNGHRAVLI BANVARIPUR PRIMARY SCHOOLघंघरावली बनवारीपुर प्राईमरी स्‍कूल
18GHUNGHARAWLI BANBARIPUR PRIMARY SCHOOL RO. NO. 2घुंघरावली बनवारीपुर प्रा0स्‍कूल क0नं0 2GHUNGHRAVLI BANVARIPUR PRIMARY SCHOOLघंघरावली बनवारीपुर प्राईमरी स्‍कूल
19GHUNGHARAWLI BANBARIPUR PRIMARY SCHOOL RO. NO. 3घुंघरावली बनवारीपुर प्रा0स्‍कूल क0नं0 ३GHUNGHRAVLI BANVARIPUR PRIMARY SCHOOLघंघरावली बनवारीपुर प्राईमरी स्‍कूल
20MUKIMPUR PRIMARY SCHOOLमुकीमपुर प्रा0स्‍कूलMUKEEMPUR PRIMARY SCHOOLमुकीमपुर प्राईमरी स्‍कूल
21JATPURA INTER COLLAGE RO.NO. 1जटपुरा इ0कालेज क0नं0 1JATPURA INTER COLLEGEजटपुरा इण्‍टर कालेज
22JATPURA INTER COLLAGE RO.NO. 2जटपुरा इ0कालेज क0नं0 2JATPURA INTER COLLEGEजटपुरा इण्‍टर कालेज
23RASULPUR PRIMARY SCHOOL RO. NO. 1रसूलपुर प्रा0स्‍कूल क0नं0 1RASOOLPUR PRIMARY SCHOOLरसूलपुर प्राईमरी स्‍कूल
24RASULPUR PRIMARY SCHOOL RO. NO. 2रसूलपुर प्रा0स्‍कूल क0नं0 2RASOOLPUR PRIMARY SCHOOLरसूलपुर प्राईमरी स्‍कूल
25CHITSON PRIMARY SCHOOL RO. NO. 1चित्‍सौन प्रा0स्‍कूल क0नं0 1CHITSON PRIMARY SCHOOLचित्‍सौन प्राईमरी स्‍कूल
26CHITSON PRIMARY SCHOOL RO. NO. 2चित्‍सौन प्रा0स्‍कूल क0नं0 2CHITSON PRIMARY SCHOOLचित्‍सौन प्राईमरी स्‍कूल
27CHITSON SHAHEED MAJER LALIT PRAKASH PURV MADHYMIC VIDHALAY RO.NO. 1चित्‍सौन शहीद मेजर ललित प्रकाश पूर्व मा0वि0 क0नं0 १CHITSON SHAHEED MEJAR LALIT PRAKASH PURV MADYAMIK VIDHYALYAचित्‍सौन, शहीद मैजर ललित प्रकाश पूर्व मा0वि0
28CHITSON SHAHEED MAJER LALIT PRAKASH PURV MADHYMIC VIDHALAY RO.NO. 2चित्‍सौन शहीद मेजर ललित प्रकाश पूर्व मा0वि0 क0नं0 २CHITSON SHAHEED MEJAR LALIT PRAKASH PURV MADYAMIK VIDHYALYAचित्‍सौन, शहीद मैजर ललित प्रकाश पूर्व मा0वि0
29KHAIRPUR PRIMARY SCHOOLखैरपुर प्रा0स्‍कूलKHAIRPUR PRIMARY SCHOOLखैरपुर प्राईमरी स्‍कूल
30POOTHRI KHURD PRIMARY SCHOOLपूठरी खुर्द प्रा0स्‍कूलPUTHARI KHURD PRIMARY SCHOOLपूठरी खुर्द प्रा0स्‍कूल
31HURTHLA PRIMARY SCHOOL RO. NO. 1हुर्थला प्रा0स्‍कूल क0नं0 1HURTHALA PRIMARY SCHOOLहुर्थला प्रा0स्‍कूल
32HURTHLA PRIMARY SCHOOL RO. NO. 2हुर्थला प्रा0स्‍कूल क0नं0 २HURTHALA PRIMARY SCHOOLहुर्थला प्रा0स्‍कूल
33MORONI PRIMARY SCHOOLमौरौनी प्रा0स्‍कूलMORONI PRIMARY SCHOOLमौरौनी प्रा0स्‍कूल
34SURJAWALI INTER COLLAGEसुरजावली इ0कालेजSURJAWALI INTER COLLAGEसुरजावली इ0का0
35SALEMPUR SARVADAY INTER COLLAGE RO.NO. 1सलैमपुर सर्वोदय इ0कालेज क0नं0 १SALEMPUR SARVODYA INTER COLLAGEसलेमपुर सर्वोदय इ0का0
36SALEMPUR SARVADAY INTER COLLAGE RO.NO. 2सलैमपुर सर्वोदय इ0कालेज क0नं0 २SALEMPUR SARVODYA INTER COLLAGEसलेमपुर सर्वोदय इ0का0
37SALEMPUR SARVADAY INTER COLLAGE RO.NO. 3सलैमपुर सर्वोदय इ0कालेज क0नं० ३SALEMPUR SARVODYA INTER COLLAGEसलेमपुर सर्वोदय इ0का0
38SALEMPUR SARVADAY INTER COLLAGE RO.NO. 4सलैमपुर सर्वोदय इ0कालेज क0नं0 4SALEMPUR SARVODYA INTER COLLAGEसलेमपुर सर्वोदय इ0का0
39SALEMPUR SARVADAY INTER COLLAGE RO.NO. 5सलैमपुर सर्वोदय इ0कालेज क0नं0 ५SALEMPUR SARVODYA INTER COLLAGEसलेमपुर सर्वोदय इ0का0
40BHANSARAULI NASIRPUR PRIMARY SCHOOL RO. NO. 1भैसरौली नासिरपुर प्रा0स्‍कूल क0नं0 1BHAISRAULI NASIRPUR PRIMARY SCHOOLभैसरौली ना‍सिरपुर प्रा0स्‍कूल
41BHANSARAULI NASIRPUR PRIMARY SCHOOL RO. NO. 2भैसरौली नासिरपुर प्रा0स्‍कूल क0नं0 2BHAISRAULI NASIRPUR PRIMARY SCHOOLभैसरौली ना‍सिरपुर प्रा0स्‍कूल
42RANGPUR PRIMARY SCHOOL RO. NO. 1रंगपुर प्रा0स्‍कूल क0नं0 1RANGPUR PRIMARY SCHOOLरंगपुर प्रा0स्‍कूल
43RANGPUR PRIMARY SCHOOL RO. NO. 2रंगपुर प्रा0स्‍कूल क0नं0 २RANGPUR PRIMARY SCHOOLरंगपुर प्रा0स्‍कूल
44RANGPUR PRIMARY SCHOOL RO. NO. 3रंगपुर प्रा0स्‍कूल क0नं0 3RANGPUR PRIMARY SCHOOLरंगपुर प्रा0स्‍कूल
45MUKERA PRIMARY SCHOOL RO. NO. 1मुकैरा प्रा0स्‍कूल क0नं0 1MUKERA PRIMARY SCHOOLमुकैरा प्रा0स्‍कूल
46MUKERA PRIMARY SCHOOL RO. NO. 2मुकैरा प्रा0स्‍कूल क0नं0 २MUKERA PRIMARY SCHOOLमुकैरा प्रा0स्‍कूल
47RAJPURA PRIMARY SCHOOLरजपुरा प्रा0स्‍कूलRAJPURA PRIMARY SCHOOLरजपुरा प्रा0स्‍कूल
48KAILAWAN PRIMARY SCHOOL RO. NO. 1कैलावन प्रा0स्‍कूल क0नं0 १KAILAWAN PRIMARY SCHOOLकैलावन प्रा0स्‍कूल
49KAILAWAN PRIMARY SCHOOL RO. NO. 2कैलावन प्रा0स्‍कूल क0नं0 २KAILAWAN PRIMARY SCHOOLकैलावन प्रा0स्‍कूल
50KAILAWAN INDRA GANDHI INTER COLLAGEकैलावन इन्दिरा गांधी इ0कालेजKAILAWAN INDRA GANDHI INTER COLLAGEकैलावन इन्दिरा गांधी इ0कालेज
51AJAMPUR DARIYAPUR PRIMARY SCHOOLआजमपुर दरियापुर प्रा0स्‍कूलAJAMPUR DARIYAPUR PRIMARY SCHOOLआजमपुर दरियापुर प्रा0स्‍कूल
52PAROLI PRIMARY SCHOOLपारौली प्रा0स्‍कूलPAROLI PRIMARY SCHOOLपारौली प्रा0स्‍कूल
53AANCHRU KALAN PRIMARY SCHOOL RO. NO. 1आंचरू कलां प्रा0स्‍कूल क0नं0 १AANCHARU KALAN PRIMARY SCHOOLआंचरू कलां प्रा0स्‍कूल
54AANCHRU KALAN PRIMARY SCHOOL RO. NO. 2आंचरू कलां प्रा0स्‍कूल क0नं0 २AANCHARU KALAN PRIMARY SCHOOLआंचरू कलां प्रा0स्‍कूल
55AANCHRU KHURD PRIMARY SCHOOLआंचरू खुर्द प्रा0स्‍कूलAANCHARU KHURD PRIMARY SCHOOLआंचरू खुर्द प्रा0स्‍कूल
56HALPURA PRIMARY SCHOOLहलपुरा प्रा0स्‍कूलHALPURA PRIMARY SCHOOLहलपुरा प्रा0स्‍कूल
57BHATOLA PRIMARY SCHOOL RO. NO. 1भटौला प्रा0स्‍कूल क0नं0 १BHATOLA PRIMARY SCHOOLभटौला प्रा0स्‍कूल
58BHATOLA PRIMARY SCHOOL RO. NO. 2भटौला प्रा0स्‍कूल क0नं0 २BHATOLA PRIMARY SCHOOLभटौला प्रा0स्‍कूल
59ABDULLAPUR HULASAN PRIMARY SCHOOLअव्‍दुल्‍लापुर हुलासन प्रा0स्‍कूलABDULLAPUR HULASAN PRIMARY SCHOOLअव्‍दुल्‍लापुर हुलासन प्रा0स्‍कूल
60KARIRA PRIMARY SCHOOL RO. NO. 1करीरा प्रा0स्‍कूल क0नं0 १KARIRA PRIMARY SCHOOLकरीरा प्रा0स्‍कूल
61KARIRA PRIMARY SCHOOL RO. NO. 2करीरा प्रा0स्‍कूल क0नं0 २KARIRA PRIMARY SCHOOLकरीरा प्रा0स्‍कूल
62MOHAMMADPUR GINAURI URF FATEHPUR KHURD PRIMARY SCHOOLमौहम्‍मदपुर गिनौरी उर्फ फतहपुर खुर्द प्राईमरी सकूलFATAHPUR KHURD PRIMARY SCHOOLफतहपुर खुर्द प्रा0स्‍कूल
63JALALUDDINPUR GINORI PRIMARY SCHOOLजलालुददीनपुर गिनौरी प्रा0स्‍कूलJALALUDDINPUR GINORI PRIMARY SCHOOLजलालुददीनपुर गिनौरी प्रा0स्‍कूल
64BARODA JUNIOUR HIGH SCHOOL R.NO. 1बडौदा जू0हा0 स्‍कूल क0नं0 1BARODA JUNIOR HIGH SCHOOLबडौदा जू0का0स्‍कूल
65BARODA JUNIOUR HIGH SCHOOL R.NO. 2बडौदा जू0हा0 स्‍कूल क0नं0 २BARODA JUNIOR HIGH SCHOOLबडौदा जू0का0स्‍कूल
66SARAVA KISAN INTER COLLEGE R.NO 1सरावा किसान इ0का0 क0नं १SARAWA KISSAN INTER COLLEGEसरावा किसान इण्‍टर कॉलिज
67SARAVA KISAN INTER COLLEGE R.NO 2सरावा किसान इ0का0 क0नं २SARAWA KISSAN INTER COLLEGEसरावा किसान इण्‍टर कॉलिज
68SARAVA KISAN INTER COLLEGE R.NO 3सरावा किसान इ0का0 क0नं ३SARAWA KISSAN INTER COLLEGEसरावा किसान इण्‍टर कॉलिज
69RAMPURA MAJRA SARAWA PRIMARY SCHOOLरमपुरा मा0सरावा प्रा0स्‍कूलRAMPURA MA0SARAWA PRIMARY SCHOOLरमपुरा मा0सरावा प्रा0स्‍कूल
70KHALSIYA PRIMARY SCHOOLखलसिया प्रा0स्‍कूलKHALSIYA PRIMARY SCHOOLखलसिया प्रा0स्‍कूल
71HIRNOT PRIMARY SCHOOLहिरनौट प्रा0स्‍कूलHIRNOTE PRIMARY SCHOOLहिरनौट प्रा0स्‍कूल
72ASAWARI PRIMARY SCHOOL RO.NO. 1असावरी प्रा0स्‍कूल क0नं0 १HIRNOTE PRIMARY SCHOOLहिरनौट प्रा0स्‍कूल
73ASAWARI PRIMARY SCHOOL RO.NO. 2असावरी प्रा0स्‍कूल क0नं0 २ASAWARI PRIMARY SCHOOLअसावरी प्रा0स्‍कूल
74FAJULLAPUR AJNARA PRIMARY SCHOOL RO. NO. 1फैजुल्‍लापुर अजनारा प्रा0स्‍कूल क0नं0 १ASAWARI PRIMARY SCHOOLअसावरी प्रा0स्‍कूल
75FAJULLAPUR AJNARA PRIMARY SCHOOL RO. NO. 2फैजुल्‍लापुर अजनारा प्रा0स्‍कूल क0नं0 २FAJULLAPUR AJNARA PRIMARY SCHOOLफैजुल्‍लापुर अजनारा प्रा0स्‍कूल
76JALALPUR KARIRA PRIMARY SCHOOL RO.NO. 1जलालपुर करीरा प्रा0स्‍कूल क0नं0 १JALALPUR KARIRA PRIMARY SCHOOLजलालपुर करीरा प्रा0स्‍कूल
77JALALPUR KARIRA PRIMARY SCHOOL RO.NO. 2जलालपुर करीरा प्रा0स्‍कूल क0नं0 २JALALPUR KARIRA PRIMARY SCHOOLजलालपुर करीरा प्रा0स्‍कूल
78TAYYABPUR PRAMIRY SCHOOLतैयबपुर प्रा0स्कूलTAIYABPUR PRIMARY SCHOOLतैय्यबपुर प्रा0स्‍कूल
79KUTABPUR PRIMARY SCHOOL R.NO. 1कुतुबपुर प्रा0स्‍कूल क0नं0 १KUTUBPUR PRIMARY SCHOOLकुतुबपुर प्रा0स्‍कूल
80KUTABPUR PRIMARY SCHOOL R.NO. 2कुतुबपुर प्रा0स्‍कूल क0नं0 २KUTUBPUR PRIMARY SCHOOLकुतुबपुर प्रा0स्‍कूल
81JAKHETA PRIMARY SCHOOL R.NO. 1जखैता जू0हा0स्‍कूल क0नं0 १KUTUBPUR PRIMARY SCHOOLकुतुबपुर प्रा0स्‍कूल
82JAKHETA PRIMARY SCHOOL R.NO.2जखैता जू0हा0स्‍कूल क0नं0 २JAKHAITA JUNIOR HIGH SCHOOLजखैता जू0‍हा0स्‍कूल
83DHALNA PRIMARY SCHOOL R.NO. 1ढलना प्रा0स्‍कूल क0नं0 १DHALNA PRIMARY SCHOOLढलना प्रा0स्‍कूल
84DHALNA PRIMARY SCHOOL R.NO. 2ढलना प्रा0स्‍कूल क0नं0 २DHALNA PRIMARY SCHOOLढलना प्रा0स्‍कूल
85LOHRA PRIMARY SCHOOL R.NO. 1लोहरा प्रा0स्‍कूल क0नं0 १LOHRA PRIMARY SCHOOLलोहरा प्रा0स्‍कूल
86LOHRA PRIMARY SCHOOL R.NO. 2लोहरा प्रा0स्‍कूल क0नं0 २LOHRA PRIMARY SCHOOLलोहरा प्रा0स्‍कूल
87AURANGABAD CHANDOK INTER COLLEGE R.NO. 1औरंगाबाद चांदौक इ0का0 स्‍कूल क0नं0 १AURANGABAD CHANDOK INTER COLLEGEऔरंगाबाद चांदौक इण्‍टर कॉलिज
88AURANGABAD CHANDOK INTER COLLEGE R.NO. 2औरंगाबाद चांदौक इ0का0 स्‍कूल क0नं0 २AURANGABAD CHANDOK INTER COLLEGEऔरंगाबाद चांदौक इण्‍टर कॉलिज
89AURANGABAD CHANDOK PRIMARY PRACHEEN MANDIR KE PASSऔरंगावाद चांदौक प्रा0स्‍कूल प्राचीन मन्दिर के पासAURANGABAD CHANDOK PRIMARY SCHOOL PRACHIN MANDIR KE PASSऔरंगाबाद चांदौक प्रा0स्‍कूल प्राचीन मन्दिर के पास
90AURANGABAD CHANDOK PRIMARY PRACHEEN MANDIR KE PASSऔरंगावाद चांदौक प्रा0स्‍कूल प्राचीन मन्दिर के पासAURANGABAD CHANDOK PRIMARY SCHOOL PRACHIN MANDIR KE PASSऔरंगाबाद चांदौक प्रा0स्‍कूल प्राचीन मन्दिर के पास
91JANIPUR KHURD PRIMARY SCHOOLजानीपुर खुर्द प्रा0स्‍कूलJANIPUR KHURD PRIMARY SCHOOLजानीपुर खुर्द प्रा0स्‍कूल
92RAJAPUR PRIMARY SCHOOLरजापुर प्रा0स्‍कूलRAJAPUR PRIMARY SCHOOLरजापुर प्रा0स्‍कूल
93SURKHRU PRIMARY SCHOOL R.NO. 1सुर्खरू प्रा0स्‍कूल क0नं0 1SURKHARU PRIMARY SCHOOLसुर्खरू प्रा0स्‍कूल
94SURKHRU PRIMARY SCHOOL R.NO. 2सुर्खरू प्रा0स्‍कूल क0नं0 २SURKHARU PRIMARY SCHOOLसुर्खरू प्रा0स्‍कूल
95CHAKLA PRIMARY SCHOOL R.NO. 1चाकला प्रा0स्‍कूल क0नं0 1CHAKLA PRIMARY SCHOOLचाकला प्रा0स्‍कूल
96CHAKLA PRIMARY SCHOOL R.NO. 2चाकला प्रा0स्‍कूल क0नं0 २CHAKLA PRIMARY SCHOOLचाकला प्रा0स्‍कूल
97NAGLA FATTAPUR PRIMARY SCHOOLनगला फत्‍तापुर प्रा0स्‍कूलNAGLA FATTAPUR PRIMARY SCHOOLनगला फत्‍तापुर प्रा0स्‍कूल
98RIWARA PRIMARY SCHOOL R.NO. 1रिवाडा प्रा0स्‍कूल क0नं0 १RIWARA PRIMARY SCHOOLरिवाडा प्रा0स्‍कूल
99RIWARA PRIMARY SCHOOL R.NO. 2रिवाडा प्रा0स्‍कूल क0नं0 २RIWARA PRIMARY SCHOOLरिवाडा प्रा0स्‍कूल
100RIWARA PRIMARY SCHOOL R.NO. 3रिवाडा प्रा0स्‍कूल क0नं0 3RIWARA PRIMARY SCHOOLरिवाडा प्रा0स्‍कूल
101DHAMNI MAJRA RIWARA PRIMARY SCHOOL R.NO. 1धामनी मा0रिवाडा प्रा0स्‍कूल क0नं0 २DHAMNI MAJRA RIWARA PRIMARY SCHOOLधामनी मा0रिवाडा प्रा0स्‍कूल
102DHAMNI MAJRA RIWARA PRIMARY SCHOOL R.NO. 2धामनी मा0रिवाडा प्रा0स्‍कूल क0नं0 ३DHAMNI MAJRA RIWARA PRIMARY SCHOOLधामनी मा0रिवाडा प्रा0स्‍कूल
103SIDHNAGLA MAJRA RIWARA PRIMARY SCHOOLसिद्धनगला मा0रिवाडा प्रा0स्‍कूलSIDHNAGLA MAJRA RIWARA PRIMARY SCHOOLसिद्धनगला मा0रिवाडा प्रा0स्‍कूल
104KALIYANPUR MAJRA KHALIYA KALIYANPUR PRIMARY SCHOOLकल्‍यानपुर मा0खैलिया कल्‍यानपुर प्रा0स्‍कूलKALIYANPUR MAJRA KHALIYA KALIYANPUR PRIMARY SCHOOLकल्‍यानपुर मा0खैलिया कल्‍यानपुर प्रा0स्‍कूल
105ASRFABAD URF MUNDNAGLA PRIMARY SCHOOLअशरफाबाद उर्फ मुण्‍डनगला मा0 खै0कल्‍यानपुर प्रा0स्‍कूलASHARFABAD URF MUNDNAGLA MAJRA KHALIYA KALIYANPUR PRIMARY SCHOOLअशरफाबाद उर्फ मुण्‍डनगला मा0खै0कल्‍यानपुर प्रा0स्‍कूल
106NAGLA JAGAT MAJRA KHALIYA KALIYANPUR PRIMARY SCHOOLनगला जगत मा0 खैलिया कल्‍यानपुर प्रा0स्‍कूलNAGLA JAGAT MAJRA KHALIYA KALIYANPUR PRIMARY SCHOOLनगला जगत मा० खैलिया कल्‍यानपुर प्रा0स्‍कूल
107KHALIYA KALIYANPUR PRIMARY SCHOOL R.NO. 1खैलिया कल्‍यानपुर प्रा0स्‍कूल क0नं0 १KHALIYA KALIYANPUR PRIMARY SCHOOLखैलिया कल्‍यानपुर प्रा0स्‍कूल
108KHALIYA KALIYANPUR PRIMARY SCHOOL R.NO. 2खैलिया कल्‍यानपुर प्रा0स्‍कूल क0नं0 २KHALIYA KALIYANPUR PRIMARY SCHOOLखैलिया कल्‍यानपुर प्रा0स्‍कूल
109MAMAU PRIMARY SCHOOL R.NO. 1मॉंमऊ प्रा0स्‍कूल क0नं0 १MAUNMAU PRIMARY SCHOOLमॉम्‍ऊ प्रा0स्‍कूल
110MAMAU PRIMARY SCHOOL R.NO. 2मॉंमऊ प्रा0स्‍कूल क0नं0 २MAUNMAU PRIMARY SCHOOLमॉम्‍ऊ प्रा0स्‍कूल
111DARVESHPUR PRIMARY SCHOOL R.NO. 1दरवेशपुर प्रा0स्‍कूल क0नं0 १DARVESHPUR PRIMARY SCHOOLदरवेशपुर प्रा0स्‍कूल
112DARVESHPUR PRIMARY SCHOOL R.NO. 2दरवेशपुर प्रा0स्‍कूल क0नं0 २DARVESHPUR PRIMARY SCHOOLदरवेशपुर प्रा0स्‍कूल
113SHIVNAGAR URF DHUSRI PRIMARY SCHOOLशिवनगर उर्फ ढूसरी प्रा0स्‍कूलSHIVNAGAR URF DHUSRI PRIMARY SCHOOLशिवनगर उर्फ ढूसरी प्रा0स्‍कूल
114JAMALPUR PRIMARY SCHOOLजमालपुर प्रा0स्‍कूलJAMALPUR PRIMARY SCHOOLजमालपुर प्रा0स्‍कूल
115HATIMPUR PRIMARY SCHOOLहातिमपुर प्रा0स्‍कूलHATIMPUR PRIMARY SCHOOLहातिमपुर प्रा0स्‍कूल
116MUSTFABAD DADUA DSJK U.MAA.VIDHYALAY R.NO. 1मुस्‍तफाबाद डडुआ डी0एस0जे0के0 उ0मा0विद्यालय क0नं0 १MUSTFABAD DADDUA DSJK UCCHTAR MADHAYMIK VIDHLAYAमुस्‍तफाबाद डडुआ डी0एस0जे0के0 उ0मा0वि0
117MUSTFABAD DADUA DSJK U.MAA.VIDHYALAY R.NO. 2मुस्‍तफाबाद डडुआ डी0एस0जे0के0 उ0मा0विद्यालय क0नं0 २MUSTFABAD DADDUA DSJK UCCHTAR MADHAYMIK VIDHLAYAमुस्‍तफाबाद डडुआ डी0एस0जे0के0 उ0मा0वि0
118MANPUR PRIMARY SCHOOLमानपुर प्रा0स्‍कूलMANPUR PRIMARY SCHOOLमानपुर प्रा0स्‍कूल
119PAHADPUR HAWALI PRIMARY SCHOOL R.NO. 1पहाडपुर हवेली प्रा0स्‍कूल क0नं0 १PAHADPUR HAWALI PRIMARY SCHOOLपहाडपुर हवेली प्रा0स्‍कूल
120PAHADPUR HAWALI PRIMARY SCHOOL R.NO. 2पहाडपुर हवेली प्रा0स्‍कूल क0नं0 २PAHADPUR HAWALI PRIMARY SCHOOLपहाडपुर हवेली प्रा0स्‍कूल
121AMBEDKARNAGAR NAGAR, DR.BHEEMRAW AMBEDKAR JR HIGH SCHOOLअम्‍बेडकर नगर, डा0भीमराव अम्‍बेडकरनगर जूनियर हाईस्‍कूलAMBEDKAR NAGAR DR. BHEEMRA AMBEDKAR JUNIOR HIGH SCHOOLअम्‍बेडक्‍र नगर, डा0भीमराव अम्‍बेडकर जू0हा0स्‍कूल
122SHEKHPUR PRIMARY SCHOOLशेखपुर प्रा0स्‍कूलSHEKHPUR PRIMARY SCHOOLशेखपुर प्रा0स्‍कूल
123SHIKARPUR ISLAMIYA PRIMARY SCHOOL R.NO. 1शिकारपुर इस्‍लामिंया प्रा0स्‍कूल क0नं0 १SHIKARPUR ISLAMIYA PRIMARY SCHOOLशिकारपुर इस्‍लामियां प्रा0स्‍कूल
124SHIKARPUR ISLAMIYA PRIMARY SCHOOL R.NO. 2शिकारपुर इस्‍लामिंया प्रा0स्‍कूल क0नं0 २SHIKARPUR ISLAMIYA PRIMARY SCHOOLशिकारपुर इस्‍लामियां प्रा0स्‍कूल
125SHIKARPUR ISLAMIYA PRIMARY SCHOOL R.NO. 3शिकारपुर इस्‍लामिंया प्रा0स्‍कूल क0नं0 ३SHIKARPUR ISLAMIYA PRIMARY SCHOOLशिकारपुर इस्‍लामियां प्रा0स्‍कूल
126SHIKARPUR DAP INTER COLLAGE R.NO. 1शिकारपुर डी0ए0पी0 इ0का0 क0नं0 १SHIKARPUR DAP INTER COLLAGEशिकारपुर डी0ए0पी0इ0कालेज
127SHIKARPUR DAP INTER COLLAGE R.NO. 7शिकारपुर डी0ए0पी0 इ0का0 क0नं0 ७SHIKARPUR DAP INTER COLLAGEशिकारपुर डी0ए0पी0इ0कालेज
128SHIKARPUR DAP INTER COLLAGE R.NO. 2शिकारपुर डी0ए0पी0 इ0का0 क0नं0 २SHIKARPUR DAP INTER COLLAGEशिकारपुर डी0ए0पी0इ0कालेज
129SHIKARPUR DAP INTER COLLAGE R.NO.3शिकारपुर डी0ए0पी0 इ0का0 क0नं0 ३SHIKARPUR DAP INTER COLLAGEशिकारपुर डी0ए0पी0इ0कालेज
130SHIKARPUR DAP INTER COLLAGE R.NO. 4शिकारपुर डी0ए0पी0 इ0का0 क0नं0 ४SHIKARPUR DAP INTER COLLAGEशिकारपुर डी0ए0पी0इ0कालेज
131SHIKARPUR DAP INTER COLLAGE R.NO. 5शिकारपुर डी0ए0पी0 इ0का0 क0नं0 ५SHIKARPUR DAP INTER COLLAGEशिकारपुर डी0ए0पी0इ0कालेज
132SHIKARPUR DAP INTER COLLAGE R.NO. 6शिकारपुर डी0ए0पी0 इ0का0 क0नं0 ६SHIKARPUR DAP INTER COLLAGEशिकारपुर डी0ए0पी0इ0कालेज
133SHIKARPUR NATIONAL INTER COLLEGE R.NO. 1शिकारपुर नेशनल इ0का0 क0नं0 १SHIKARPUR NATIONAL INTER COLLAGEशिकारपुर नेशनल इन्‍टर कालेज
134SHIKARPUR NATIONAL INTER COLLEGE R.NO. 2शिकारपुर नेशनल इ0का0 क0नं0 २SHIKARPUR NATIONAL INTER COLLAGEशिकारपुर नेशनल इन्‍टर कालेज
135SHIKARPUR NATIONAL INTER COLLEGE R.NO. 3शिकारपुर नेशनल इ0का0 क0नं0 ३SHIKARPUR NATIONAL INTER COLLAGEशिकारपुर नेशनल इन्‍टर कालेज
136SHIKARPUR NATIONAL INTER COLLEGE R.NO. 4शिकारपुर नेशनल इ0का0 क0नं0 ४SHIKARPUR NATIONAL INTER COLLAGEशिकारपुर नेशनल इन्‍टर कालेज
137SHIKARPUR RAJKIYA INTER COLLAGE R.NO. 1शिकारपुर राजकीय कन्‍या इ0का0 क0नं0 १SHIKARPUR RAJKIYA KANYA INTER COLLAGEशिकारपुर राजकीय कन्‍या इन्‍टर कालेज शिकारपुर
138SHIKARPUR RAJKIYA INTER COLLAGE R.NO. 2शिकारपुर राजकीय कन्‍या इ0का0 क0नं0 २SHIKARPUR RAJKIYA KANYA INTER COLLAGEशिकारपुर राजकीय कन्‍या इन्‍टर कालेज शिकारपुर
139SHIKARPUR RAJKIYA INTER COLLAGE R.NO. 3शिकारपुर राजकीय कन्‍या इ0का0 क0नं0 ३SHIKARPUR RAJKIYA KANYA INTER COLLAGEशिकारपुर राजकीय कन्‍या इन्‍टर कालेज शिकारपुर
140SHIKARPUR RAJKIYA INTER COLLAGE R.NO. 4शिकारपुर राजकीय कन्‍या इ0का0 क0नं0 ४SHIKARPUR RAJKIYA KANYA INTER COLLAGEशिकारपुर राजकीय कन्‍या इन्‍टर कालेज शिकारपुर
141SHIKARPUR RAJKIYA INTER COLLAGE R.NO. 5शिकारपुर राजकीय कन्‍या इ0का0 क0नं0 ५SHIKARPUR RAJKIYA KANYA INTER COLLAGEशिकारपुर राजकीय कन्‍या इन्‍टर कालेज शिकारपुर
142SHIKARPUR RAJKIYA INTER COLLAGE R.NO. 6शिकारपुर राजकीय कन्‍या इ0का0 क0नं0 ६SHIKARPUR RAJKIYA KANYA INTER COLLAGEशिकारपुर राजकीय कन्‍या इन्‍टर कालेज शिकारपुर
143SHIKARPUR GOMTI DEVI ISMARAK SCHOOL R.NO.1शिकारपुर गोमती देवी स्‍मारक स्‍कूल क0नं0 1SHIKARPUR GOMTI DEVI ISMARAK SCHOOLशिकारपुर गोमती देवी स्‍मारक स्‍कूल
144SHIKARPUR GOMTI DEVI ISMARAK SCHOOL R.NO.2शिकारपुर गोमती देवी स्‍मारक स्‍कूल क0नं0 २SHIKARPUR GOMTI DEVI ISMARAK SCHOOLशिकारपुर गोमती देवी स्‍मारक स्‍कूल
145SHIKARPUR GOMTI DEVI ISMARAK SCHOOL R.NO.3शिकारपुर गोमती देवी स्‍मारक स्‍कूल क0नं0 ३SHIKARPUR GOMTI DEVI ISMARAK SCHOOLशिकारपुर गोमती देवी स्‍मारक स्‍कूल
146SHIKARPUR GOMTI DEVI ISMARAK SCHOOL R.NO.4शिकारपुर गोमती देवी स्‍मारक स्‍कूल क0नं0 ४SHIKARPUR GOMTI DEVI ISMARAK SCHOOLशिकारपुर गोमती देवी स्‍मारक स्‍कूल
147SHIKARPUR SHAMBHUNATH INTER COLLAGE R.NO. 1शिकारपुर शम्‍भूनाथ इ0का0 क0नं0 १SHIKARPUR SAMBHUNATH INTER COLLAGEशिकारपुर शम्‍भूनाथ इ0कालेज
148SHIKARPUR SHAMBHUNATH INTER COLLAGE R.NO. 2शिकारपुर शम्‍भूनाथ इ0का0 क0नं0 २SHIKARPUR SAMBHUNATH INTER COLLAGEशिकारपुर शम्‍भूनाथ इ0कालेज
149SHIKARPUR SHAMBHUNATH INTER COLLAGE R.NO. 3शिकारपुर शम्‍भूनाथ इ0का0 क0नं0 ३SHIKARPUR SAMBHUNATH INTER COLLAGEशिकारपुर शम्‍भूनाथ इ0कालेज
150SHIKARPUR SHAMBHUNATH INTER COLLAGE R.NO. 4शिकारपुर शम्‍भूनाथ इ0का0 क0नं0 ४SHIKARPUR SAMBHUNATH INTER COLLAGEशिकारपुर शम्‍भूनाथ इ0कालेज
151SHIKARPUR SHAMBHUNATH INTER COLLAGE R.NO. 5शिकारपुर शम्‍भूनाथ इ0का0 क0नं0 ५SHIKARPUR SAMBHUNATH INTER COLLAGEशिकारपुर शम्‍भूनाथ इ0कालेज
152SHIKARPUR PRIMARY SCHOOL NO. 2शिकारपुर प्रा0स्‍कूल नं0 २SHIKARPUR PRIMARY SCHOOLशिकारपुर प्रा0स्‍कूल
153CHIKHAL PRIMARY SCHOOLचीखल प्रा0स्‍कूलCHIKHAL PRIMARY SCHOOLचीखल प्रा0स्‍कूल
154KHANDWAYA PRIMARY SCHOOL R.NO. 1खण्‍डवाया प्रा0स्‍कूल क0नं0 १KHANDAWAYA PRIMARY SCHOOLखण्‍डवाया प्रा0स्‍कूल
155KHANDWAYA PRIMARY SCHOOL R.NO. 2खण्‍डवाया प्रा0स्‍कूल क0नं0 २KHANDAWAYA PRIMARY SCHOOLखण्‍डवाया प्रा0स्‍कूल
156FARIDPUR HAWALI PRIMARY SCHOOLफरीदपुर हवेली प्रा0स्‍कूलFARIDPUR HAWALI PRIMARY SCHOOLफरीदपुर हवेली प्रा0स्‍कूल
157SUJAPUR POOTHA PRIMARY SCHOOLसूजापुर पूठा प्रा0स्‍कूलSUJAPUR POOTHA PRIMARY SCHOOLसूजापुर पूठा प्रा0स्‍कूल
158JANIPUR KALAN PRIMARY SCHOOL R.NO. 1जानीपुर कलां प्रा0स्‍कूल क0नं0 १JANIPUR KALAN PRIMARY SCHOOLजानीपुर कलां प्रा0स्‍कूल
159JANIPUR KALAN PRIMARY SCHOOL R.NO. 2जानीपुर कलां प्रा0स्‍कूल क0नं0 २JANIPUR KALAN PRIMARY SCHOOLजानीपुर कलां प्रा0स्‍कूल
160MAHMOODPUR PRIMARY SCHOOL R.NO. 1महमूदपुर प्रा0स्‍कूल क0नं0 १MAHMOODPUR PRIMARY SCHOOLमहमूदपुर प्रा0स्‍कूल
161MAHMOODPUR PRIMARY SCHOOL R.NO. 2महमूदपुर प्रा0स्‍कूल क0नं0 २MAHMOODPUR PRIMARY SCHOOLमहमूदपुर प्रा0स्‍कूल
162MAHMOODPUR PRIMARY SCHOOL R.NO. 3महमूदपुर प्रा0स्‍कूल क0नं0 ३MAHMOODPUR PRIMARY SCHOOLमहमूदपुर प्रा0स्‍कूल
163SEHATPUR VERI PRIMARY SCHOOL R.NO. 1सेहतपुर वैरी प्रा0स्‍कूल क0नं0 १SEHATPUR VERI PRIMARY SCHOOLसेहतपुर वैरी प्रा0स्‍कूल
164SEHATPUR VERI PRIMARY SCHOOL R.NO. 2सेहतपुर वैरी प्रा0स्‍कूल क0नं0 २SEHATPUR VERI PRIMARY SCHOOLसेहतपुर वैरी प्रा0स्‍कूल
165NAWADA PRIMARY SCHOOLनबादा प्रा0स्‍कूलNAWADA PRIMARY SCHOOLनबादा प्रा0स्‍कूल
166BARASU PRIMARY SCHOOLबरासऊ प्रा0स्‍कूलBARASU PRIMARY SCHOOLबरासऊ प्रा0स्‍कूल
167DARGAHPUR BASAUTI PRIMARY SCHOOLदरगाहपुर बासौटी प्रा0स्‍कूलDARGAHPUR BASAUTI PRIMARY SCHOOLदरगाहपुर बासौटी प्रा0स्‍कूल
168SARGAON PRIMARY SCHOOL R.NO. 1सरगांव प्रा0स्‍कूल क0नं0 १DARGAHPUR BASAUTI PRIMARY SCHOOLदरगाहपुर बासौटी प्रा0स्‍कूल
169SARGAON PRIMARY SCHOOL R.NO.2सरगांव प्रा0स्‍कूल क0नं0 २SARGAUN PRIMARY SCHOOLसरगांव प्रा0स्‍कूल
170JALALPUR KATORA PRIMARY SCHOOLजलालपुर कटौरा प्रा0स्‍कूलJALALPUR KATORA PRIMARY SCHOOLजलालपुर कटौरा प्रा0स्‍कूल
171SAMANPUR PRIMARY SCHOOLसमनपुर प्रा0स्‍कूलSAMANPUR PRIMARY SCHOOLसमनपुर प्रा0स्‍कूल
172MEERAPUR PRIMARY SCHOOLमीरापुर प्रा0स्‍कूलMEERAPUR PRIMARY SCHOOLमीरापुर प्रा0स्‍कूल
173NAGLA LUTFALIPUR PRIMARY SCHOOLनगला लुत्‍फअलीपुर प्रा0स्‍कूलNAGLA LUFTALIPUR PRIMARY SCHOOLनगला लुफ्तअलीपुर प्रा0स्‍कूल
174BAROLI PRIMARY SCHOOL R.NO. 1बरौली प्रा0स्‍कूल क0नं0 १BAROLI PRIMARY SCHOOLबरौली प्रा0स्‍कूल
175BAROLI PRIMARY SCHOOL R.NO. 2बरौली प्रा0स्‍कूल क0नं0 २BAROLI PRIMARY SCHOOLबरौली प्रा0स्‍कूल
176RANAURAHAMALIPUR PRIMARY SCHOOLरानऊ रहमअलीपुर प्रा0स्‍कूलRANAURAHAMALIPUR PRIMARY SCHOOLरानऊ रहमअलीपुर प्रा0स्‍कूल
177KHAKHUNDA PRIMARY SCHOOL R.NO.खखूडा प्रा0स्‍कूल क0नं0 १KHAKHUNDA PRIMARY SCHOOLखखूडा प्रा0स्‍कूल
178KHAKHUNDA PRIMARY SCHOOL R.NO.2खखूडा प्रा0स्‍कूल क0नं0 २KHAKHUNDA PRIMARY SCHOOLखखूडा प्रा0स्‍कूल
179RAHMAPUR PRIMARY SCHOOLरहमापुर प्रा0स्‍कूलRAHMAPUR PRIMARY SCHOOLरहमापुर प्रा0स्‍कूल
180BOHICH JANTA INTER COLLAGE R.NO. 1बोहिच जनता इ0का0 क0नं0 १BOHICH JANTA INTER COLLAGEवोहिच जनता इण्‍टर कालेज शिकारपुर
181BOHICH JANTA INTER COLLAGE R.NO.बोहिच जनता इ0का0 क0नं0 २BOHICH JANTA INTER COLLAGEवोहिच जनता इण्‍टर कालेज शिकारपुर
182HAJRATPUR PRIMARY SCHOOL R.NO.1हजरतपुर प्रा0स्‍कूल क0नं0 १HAJRATPUR PRIMARY SCHOOLहजरतपुर प्रा0स्‍कूल
183HAJRATPUR PRIMARY SCHOOL R.NO.2हजरतपुर प्रा0स्‍कूल क0नं0 २HAJRATPUR PRIMARY SCHOOLहजरतपुर प्रा0स्‍कूल
184DOMLA HASANGARH PRIMARY SCHOOL R.NO.1डौमला हसनगढ प्राईमरी स्‍कूल क0नं0 १DOMLA HASANGARH PRIMARY SCHOOLडौमला हसनगढ प्रा0स्‍कूल
185DOMLA HASANGARH PRIMARY SCHOOL R.NO.2डौमला हसनगढ प्राईमरी स्‍कूल क0नं0 २DOMLA HASANGARH PRIMARY SCHOOLडौमला हसनगढ प्रा0स्‍कूल
186DOMLA HASANGARH PRIMARY SCHOOL R.NO.3डौमला हसनगढ प्राईमरी स्‍कूल क0नं0 ३DOMLA HASANGARH PRIMARY SCHOOLडौमला हसनगढ प्रा0स्‍कूल
187NAGLA MAWATI PRIMARY SCHOOLनगला मेवाती प्रा0स्‍कूलNAGLA MAWATI PRIMARY SCHOOLनगला मेवाती प्रा0स्‍कूल
188PRIMARY SCHOOL PAPDIप्रा0स्‍कूल पापडीPAPDI PRIMARY SCHOOLपापडी प्रा0स्‍कूल
189AHAMADGARH PRIMARY SCHOOL R.NO. 1अहमदगढ प्रा0स्‍कूल क0नं0 १AHAMADGARH PRIMARY SCHOOLअहमदगढ प्रा0स्‍कूल
190AHAMADGARH PRIMARY SCHOOL R.NO. 2अहमदगढ प्रा0स्‍कूल क0नं0 २AHAMADGARH PRIMARY SCHOOLअहमदगढ प्रा0स्‍कूल
191AHAMADGARH PRIMARY SCHOOL R.NO. 3अहमदगढ प्रा0स्‍कूल क0नं0 ३AHAMADGARH PRIMARY SCHOOLअहमदगढ प्रा0स्‍कूल
192AHAMADGARH JANTA INTER COLLAGE R.NO. 1अहमदगढ जनता इ0का0क0नं0 १AHAMADGARH JANTA INTER COLLAGEअहमदगढ जनता इ0कालेज
193AHAMADGARH JANTA INTER COLLAGE R.NO. 2अहमदगढ जनता इ0का0क0नं0 २AHAMADGARH JANTA INTER COLLAGEअहमदगढ जनता इ0कालेज
194AHAMADGARH JANTA INTER COLLAGE R.NO. 3अहमदगढ जनता इ0का0क0नं0 ३AHAMADGARH JANTA INTER COLLAGEअहमदगढ जनता इ0कालेज
195DARAPUR PRIMARY SCHOOLदारापुर प्रा0स्‍कूलDARAPUR PRIMARY SCHOOLदारापुर प्रा0स्‍कूल
196DALELGARHI PRIMARY SCHOOLदलेलगढी प्रा0स्‍कूलDALALGARHI PRIMARY SCHOOLदलेलगढी प्रा0स्‍कूल
197JIRAJPUR PRIMARY SCHOOL R.NO. 1जीराजपुर प्रा0स्‍कूल क0नं0 १JIRAJPUR PRIMARY SCHOOLजीराजपुर प्रा0रकूल
198JIRAJPUR PRIMARY SCHOOL R.NO. 2जीराजपुर प्रा0स्‍कूल क0नं0 २JIRAJPUR PRIMARY SCHOOLजीराजपुर प्रा0रकूल
199GANGAWAS PRIMARY SCHOOLगंंगावास प्रा0स्‍कूलGANGAWAS PRIMARY SCHOOLगंगावास प्रा0स्‍कूल
200FATAHGARH PRIMARY SCHOOLफतहगढ प्रा0स्‍कूलFATAHGARH PRIMARY SCHOOLफतहगढ प्रा0स्‍कूल
201RANIWALA PRIMARY SCHOOLरानीवाला प्रा0स्‍कूलRANIWALA PRIMARY SCHOOLरानीवाला प्रा0स्‍कूल
202AURANGABAD PRIMARY SCHOOLऔरंगाबाद प्रा0स्‍कूलAURANGABAD PRIMARY SCHOOLऔरंगाबाद प्रा0स्‍कूल
203JAGDISHPUR JUNIOR HIGH SCHOOLजगदीशपुर जू0हा0स्‍कूलJAGDISHPUR JR SCHOOLजगदीशपुर जू0हा0स्‍कूल
204AKBARWAS PRIMARY SCHOOLअकबरवास प्रा0स्‍कूलAKBARWAS PRIMARY SCHOOLअकबरवास प्रा0स्‍कूल
205KANAINI PRIMARY SCHOOL R.NO. 1कनैनी प्रा0स्‍कूल क0नं0 १KANENI PRIMARY SCHOOLकनैनी प्रा0स्‍कूल
206KANAINI PRIMARY SCHOOL R.NO. 2कनैनी प्रा0स्‍कूल क0नं0 २KANENI PRIMARY SCHOOLकनैनी प्रा0स्‍कूल
207ASRAULI PRIMARY SCHOOL R.NO. 1असरौली प्रा0स्‍कूल क0नं0 १ASRAULI PRIMARY SCHOOLअसरौली प्रा0स्‍कूल
208ASRAULI PRIMARY SCHOOL R.NO. 2असरौली प्रा0स्‍कूल क0नं0 २ASRAULI PRIMARY SCHOOLअसरौली प्रा0स्‍कूल
209UTRAWALI PRIMARY SCHOOL R.NO. 1उटरावली प्रा0स्‍कूल क0नं0 १UTRAWALI PRIMARY SCHOOLउटरावली प्रा0स्‍कूल
210UTRAWALI PRIMARY SCHOOL R.NO. 2उटरावली प्रा0स्‍कूल क0नं0 २UTRAWALI PRIMARY SCHOOLउटरावली प्रा0स्‍कूल
211JALPI PRIMARY SCHOOLजालपी प्रा0स्‍कूलJALPI PRIMARY SCHOOLजालपी प्रा0स्‍कूल
212KARENA PRIMARY SCHOOL R.NO. 1करैना प्रा0स्‍कूल क0नं0 १KARAINA PRIMARY SCHOOLकरैना प्रा0स्‍कूल
213KARENA PRIMARY SCHOOL R.NO. 2करैना प्रा0स्‍कूल क0नं0 २KARAINA PRIMARY SCHOOLकरैना प्रा0स्‍कूल
214ANONA PRIMARY SCHOOL R.NO. 1अनौना प्रा0स्‍कूल क0नं0 १ANONA PRIMARY SCHOOLअनौना प्रा0स्‍कूल
215ANONA PRIMARY SCHOOL R.NO. 2अनौना प्रा0स्‍कूल क0नं0 २ANONA PRIMARY SCHOOLअनौना प्रा0स्‍कूल
216AMARPUR PRIMARY SCHOOL R.NO. 1अमरपुर प्रा0स्‍कूल क0नं0 १AMARPUR PRIMARY SCHOOLअमरपुर प्रा0स्‍कूल
217AMARPUR PRIMARY SCHOOL R.NO. 2अमरपुर प्रा0स्‍कूल क0नं0 २AMARPUR PRIMARY SCHOOLअमरपुर प्रा0स्‍कूल
218LALNER PRIMARY SCHOOL R.NO. 1लालनेर प्रा0स्‍कूल क0नं0 १LALNER PRIMARY SCHOOLलालनेर प्रा0स्‍कूल
219LALNER PRIMARY SCHOOL R.NO. 2लालनेर प्रा0स्‍कूल क0नं0 २LALNER PRIMARY SCHOOLलालनेर प्रा0स्‍कूल
220LALNER PRIMARY SCHOOL R.NO. 3लालनेर प्रा0स्‍कूल क0नं0 ३LALNER PRIMARY SCHOOLलालनेर प्रा0स्‍कूल
221SURJAWALI PRIMARY SCHOOL R.NO. 1सुरजावली प्रा0स्‍कूल क0नं0 १SURJAWALI PRIMARY SCHOOLसुरजावली प्रा0स्‍कूल
222SURJAWALI PRIMARY SCHOOL R.NO.2सुरजावली प्रा0स्‍कूल क0नं0 २SURJAWALI PRIMARY SCHOOLसुरजावली प्रा0स्‍कूल
223TURKIPURAWAS PRIMARY SCHOOLतुर्कीपुरावास प्रा0स्‍कूलTURKIPURAWAS PRIMARY SCHOOLतुर्कीपुरावास प्रा0स्‍कूल
224BHAYYAPUR PRIMARY SCHOOL R.NO. 1भैय्यापुर प्रा0स्‍कूल क0नं0 १BHAIYAPUR PRIMARY SCHOOLभैय्यापुर प्रा0स्‍कूल
225BHAYYAPUR PRIMARY SCHOOL R.NO. 2भैय्यापुर प्रा0स्‍कूल क0नं0 २BHAIYAPUR PRIMARY SCHOOLभैय्यापुर प्रा0स्‍कूल
226NAGLA SARANGPUR PRIMARY SCHOOL R.NO. 1नगला सारंगपुर प्रा0स्‍कूल क0नं0 1NAGLA SARANGPUR PRIMARY SCHOOLनगला सारंगपुर प्रा0स्‍कूल
227NAGLA SARANGPUR PRIMARY SCHOOL R.NO. 2नगला सारंगपुर प्रा0स्‍कूल क0नं0 २NAGLA SARANGPUR PRIMARY SCHOOLनगला सारंगपुर प्रा0स्‍कूल
228NAGLAHARI SINGH PRIMARY SCHOOLनगला हरिसिंह प्रा0स्‍कूलNAGLA HARISINGH PRIMARY SCHOOLनगला हरीसिंह प्रा0स्‍कूल
229AJIJABAD PRIMARY SCHOOL R.NO. 1अजीजाबाद प्रा0स्‍कूल क0नं0 १AJIJABAD PRIMARY SCHOOLअजीजाबाद प्रा0स्‍कूल
230AJIJABAD PRIMARY SCHOOL R.NO. 2अजीजाबाद प्रा0स्‍कूल क0नं0 २AJIJABAD PRIMARY SCHOOLअजीजाबाद प्रा0स्‍कूल
231KUNWARPUR PRIMARY SCHOOL R.NO. 1कुंवरपुर प्रा0स्‍कूल क0नं0 १KUNWARPUR PRIMARY SCHOOLकुंवरपुर प्रा0स्‍कूल
232KUNWARPUR PRIMARY SCHOOL R.NO. 2कुंवरपुर प्रा0स्‍कूल क0नं0 २KUNWARPUR PRIMARY SCHOOLकुंवरपुर प्रा0स्‍कूल
233KUNWARPUR SAMUDAYIK BHAWANकुंवरपुर सामुदायिक भवनKUNWARPUR SAMUDAYIK BHAWANकुंवरपुर सामुदायिक भवन
234BAROLA PRIMARY SCHOOLबरौला प्रा0स्‍कूलBAROLA PRIMARY SCHOOLबरौला प्रा0स्‍कूल
235BAROLA SAMUDAYIK BHAWANबरौला सामुदायिक भवनBAROLA SAMUDAYIK BHAWANबरौला सामुदायिक भवन
236BAD PRIMARY SCHOOLवाद प्रा0स्‍कूलBAD PRIMARY SCHOOLवाद प्राईमरी स्‍कूल
237BAD SAMUDAYIK BHAWANवाद सामुदायिक भवनBAD SAMUDAYIK BHAWANवाद सामुदायिक भवन
238SYARLI JANTA ADARSH VIDHYALAYस्‍यारली जनता आदर्श विद्यालयSYARLI JANTA ADARSH INTER COLLAGEस्‍यारली जनता आदर्श इ0कालेज
239SALWAHANPUR PRIMARY SCHOOLसालवाहनपुर प्रा0स्‍कूलSALWAHANPUR PRIMARY SCHOOLसालवाहनपुर प्रा0स्‍कूल
240SAIDGARHI PRIMARY SCHOOLसैदगढी प्रा0स्‍कूलSAIDGARHI PRIMARY SCHOOLसैदगढी प्रा0स्‍कूल
241BHEEKAMPUR PRIMARY SCHOOL R.NO. 1भीकमपुर प्रा0स्‍कूल क0नं0 १BHIKAMPUR PRIMARY SCHOOLभीकमपुर प्रा0स्‍कूल
242BHEEKAMPUR PRIMARY SCHOOL R.NO. 2भीकमपुर प्रा0स्‍कूल क0नं0 २BHIKAMPUR PRIMARY SCHOOLभीकमपुर प्रा0स्‍कूल
243SALAWAD PRIMARY SCHOOL R.NO. 1सालावाद प्रा0स्‍कूल क0नं0 १SALWAD PRIMARY SCHOOLसालावाद प्रा0स्‍कूल
244SALAWAD PRIMARY SCHOOL R.NO. 2सालावाद प्रा0स्‍कूल क0नं० २SALWAD PRIMARY SCHOOLसालावाद प्रा0स्‍कूल
245DHAKNAGLA MAJRA SALAWAD PRIMARY SCHOOLढकनगला मा0 सालावाद प्रा0स्‍कूलDHAKNAGLA MAJRA SALAWAD PRIMARY SCHOOLढकनगला मा0 सालावाद प्रा0स्‍कूल
246RUNSI PRIMARY SCHOOL R.NO. 1रून्‍सी प्रा0स्‍कूल क0नं0 १RUNSI PRIMARY SCHOOLरून्‍सी प्रा0स्‍कूल
247RUNSI PRIMARY SCHOOL R.NO. 2रून्‍सी प्रा0स्‍कूल क0नं0 २RUNSI PRIMARY SCHOOLरून्‍सी प्रा0स्‍कूल
248LUDHPURA PRIMARY SCHOOLलुधपुरा प्रा0स्‍कूलLUDHPURA PRIMARY SCHOOLलुधपुरा प्रा0स्‍कूल
249KEERATPUR PRIMARY SCHOOL R.NO. 1कीरतपुर प्रा0स्‍कूल क0नं0 १KIRATPUR PRIMARY SCHOOLकीरतपुर प्रा0स्‍कूल
250KEERATPUR PRIMARY SCHOOL R.NO. 2कीरतपुर प्रा0स्‍कूल क0नं0 २KIRATPUR PRIMARY SCHOOLकीरतपुर प्रा0स्‍कूल
251NAGLANAU PRIMARY SCHOOLनगला नाऊ प्रा0स्‍कूलNAGLA NAU PRIMARY SCHOOLनगला नाऊ प्रा0स्‍कूल
252AHAMWAS PRIMARY SCHOOLअहमदवास प्रा0स्‍कूलAHMADWAS PRIMARY SCHOOLअहमदवास प्रा0स्‍कूल
253BADARKHA SIRWAS PRIMARY SCHOOL R.NO. 1बदरखासीरवास प्रा0स्‍कूल क0नं0 १BADARKHA SIRWAS PRIMARY SCHOOLबदरखा सीरवास प्रा0स्‍कूल
254BADARKHA SIRWAS PRIMARY SCHOOL R.NO. 2बदरखासीरवास प्रा0स्‍कूल क0नं0 २BADARKHA SIRWAS PRIMARY SCHOOLबदरखा सीरवास प्रा0स्‍कूल
255BIKUPUR RAMNAGAR PRIMARY SCHOOL R.NO. 1बीकूपुर रामनगर प्रा0स्‍कूल क0नं0 १BIKUPUR RAMNAGAR PRIMARY SCHOOLबीकूपुर रामूनगर प्रा0स्‍कूल
256BIKUPUR RAMNAGAR PRIMARY SCHOOL R.NO. 2बीकूपुर रामनगर प्रा0स्‍कूल क0नं0 २BIKUPUR RAMNAGAR PRIMARY SCHOOLबीकूपुर रामूनगर प्रा0स्‍कूल
257SAMASPUR PRIMARY SCHOOL R.NO. 1समसपुर प्रा0स्‍कूल क0नं0 १SAMASPUR PRIMARY SCHOOLसमसपुर प्रा0स्‍कूल
258SAMASPUR PRIMARY SCHOOL R.NO.समसपुर प्रा0स्‍कूल क0नं0 २SAMASPUR PRIMARY SCHOOLसमसपुर प्रा0स्‍कूल
259CHAUNDERA PRIMARY SCHOOL R.NO.1चौढेरा प्रा0स्‍कूल क0नं0 १CHAUNDHERA PRIMARY SCHOOLचौढेरा प्रा0स्‍कूल
260CHAUNDERA PRIMARY SCHOOL R.NO.2चौढेरा प्रा0स्‍कूल क0नं0 २CHAUNDHERA PRIMARY SCHOOLचौढेरा प्रा0स्‍कूल
261CHAUNDERA LALBAHADUR INTER COLLAGE R.NON. 1चौढेरा लालबहादुर इ0कालेज क0नं0 १CHAUNDHERA LALBHADUR INTER COLLAGEचौढेरा लालबहादुर इ0कालेज
262CHAUNDERA LALBAHADUR INTER COLLAGE R.NO. 2चौढेरा लालबहादुर इ0कालेज क0नं0 २CHAUNDHERA LALBHADUR INTER COLLAGEचौढेरा लालबहादुर इ0कालेज
263CHAUNDERA LALBAHADUR INTER COLLAGE R.NO. 3चौढेरा लालबहादुर इ0कालेज क0नं0 ३CHAUNDHERA LALBHADUR INTER COLLAGEचौढेरा लालबहादुर इ0कालेज
264NAGLA BANJARAN CHAUNDERA PRIMARY SCHOOLनगला बंजारन चौढेरा प्रा0स्‍कूलNAGLA BANJARAN CHAUNDHERA PRIMARY SCHOOLनगला बंजारन चाैढैरा प्रा0स्‍कूल
265BARKHERA HASANGARHI PRIMARY SCHOOLबरखेडा हसनगढी प्रा0स्‍कूलBARKHERA HASANGARHI PRIMARY SCHOOLबरखेडा हसनगढी प्रा0स्‍कूल
266BARKHERA HASANGARHI JR HIGH SCHOOLबरखेडा हसनगढी जू0हा0स्‍कूलBARKHERA HASANGAHI JR SCHOOLबरखेडा हसनगढी जू0हा0स्‍कूल
267PANDRAWAL JR HIGH SCHOOL R.NO. 1पंडावल जू0हा0स्‍कूल क0नं0 १PANDRAWAL JR SCHOOLपंडावल जू0हा0स्‍कूल
268PANDRAWAL JR HIGH SCHOOL R.NO. 2पंडावल जू0हा0स्‍कूल क0नं0 २PANDRAWAL JR SCHOOLपंडावल जू0हा0स्‍कूल
269PANDRAWAL JR HIGH SCHOOL R.NO. 3पंडावल जू0हा0स्‍कूल क0नं0 ३PANDRAWAL JR SCHOOLपंडावल जू0हा0स्‍कूल
270PANDRAWAL SAMUDAYIK BHAWANपंडावल सामुदायिक भवनPANDRAWAL SAMUDAYIK BHAWANपंडावल सामुदायिक भवन
271RAMPUR PRIMARY SCHOOL R.NO. 1रामपुर प्रा0स्‍कूल क0नं0 १RAMPUR PRIMARY SCHOOLरामपुर प्रा0स्‍कूल
272RAMPUR PRIMARY SCHOOL R.NO. 2रामपुर प्रा0स्‍कूल क0नं0 २RAMPUR PRIMARY SCHOOLरामपुर प्रा0स्‍कूल
273MANPUR PRIMARY SCHOOLमानपुर प्रा0स्‍कूलMANPUR PRIMARY SCHOOLमानपुर प्रा0स्‍कूल
274SURAJPUR NISFI PRIMARY SCHOOLसुरजपुर निस्‍फी प्रा0स्‍कूलSURAJPUR NISFI PRIMARY SCHOOLसुरजपुर निस्‍फी प्रा0स्‍कूल
275RANAYACH PRIMARY SCHOOLरनायच प्रा0स्‍कूलRANAYACH PRIMARY SCHOOLरनायच प्रा0स्‍कूल
276NARENDRA PRIMARY SCHOOLनरेन्‍द्रपुर प्रा0स्‍कूलNAENDRAPUR PRIMARY SCHOOLनरेन्‍द्रपुर प्रा0स्‍कूल
277KANDO NETRAM INTER COLLAGEकांधो नेतराम इ0कालेजKANDO NETRAM INTER COLLAGEकांदो नेतराम इ0का०
278NAGLA DALPATPUR PRIMARY SCHOOLनगला दलतपुर प्रा0स्‍कूलNAGLA DALPATPUR PRIMARY SCHOOLनगला दलपतपुर प्रा0स्‍कूल
279KRIYAWALI PRIMARY SCHOOLक्रियावली प्रा0स्‍कूलKIRYAWALI PRIMARY SCHOOLक्रियावली प्रा0स्‍कूल
280KHANDAR PRIMARY SCHOOLखंडार प्रा0स्‍कूलKHANDAR PRIMARY SCHOOLखंडार प्रा0स्‍कूल
281URDMI PRIMARY SCHOOLउर्दमी प्रा0स्‍कूलURDMI PRIMARY SCHOOLउर्दमी प्रा0स्‍कूल
282DHIGHI PRIMARY SCHOOL R.NO. 1दीघी प्रा0स्‍कूल क0नं0 १DHIGHI PRIMARY SCHOOLदीघी प्रा0स्‍कूल
283DHIGHI PRIMARY SCHOOL R.NO. 2दीघी प्रा0स्‍कूल क0नं0 २DHIGHI PRIMARY SCHOOLदीघी प्रा0स्‍कूल
284DHIGHI PRIMARY SCHOOL R.NO. 3दीघी प्रा0स्‍कूल क0नं0 ३DHIGHI PRIMARY SCHOOLदीघी प्रा0स्‍कूल
285BANAIL PRIMARY SCHOOL R.NO. 1बनैल प्रा0स्‍कूल क0नं0 १BANAIL PRIMARY SCHOOLबनैल प्रा0स्‍कूल
286BANAIL PRIMARY SCHOOL R.NO. 2बनैल प्रा0स्‍कूल क0नं0 २BANAIL PRIMARY SCHOOLबनैल प्रा0स्‍कूल
287BANAIL KUNWAR BALBIR SINGH UCCHATAR MADHYAMIK VIDHYALAY R.NO.1बनैल कुंवरबलवीर सिंह उ0मा0विद्यालय क0नं0 १BANAIL KUNWAR BALBEER SINGH U0MA0 VIDHYALAYबनैल कुवर बलवीर सिंह उ0मा0वि0
288BANAIL KUNWAR BALBIR SINGH UCCHATAR MADHYAMIK VIDHYALAY R.NO.2बनैल कुंवरबलवीर सिंह उ0मा0विद्यालय क0नं0 2BANAIL KUNWAR BALBEER SINGH U0MA0 VIDHYALAYबनैल कुवर बलवीर सिंह उ0मा0वि0
289BANAIL KUNWAR BALBIR SINGH UCCHATAR MADHYAMIK VIDHYALAY R.NO.3बनैल कुंवरबलवीर सिंह उ0मा0विद्यालय क0नं0 ३BANAIL KUNWAR BALBEER SINGH U0MA0 VIDHYALAYबनैल कुवर बलवीर सिंह उ0मा0वि0
290PAHASHU PRIMARY SCHOOLपहासू प्रा0स्‍कूलPAHASU PRIMARY SCHOOLपहासू प्राईमरी स्‍कूल
291PAHASHU URMILA RAGHAV KANYA INTER COLLAGE R.NO. 1पहासू उर्मिला राघव कन्‍या इ0का0 क0नं0 1PAHASU URMILA RAGHAV KANYA INTER COLLEGEपहासू उर्मिला राघव कन्‍या इण्‍टर कॉलिज
292PAHASHU URMILA RAGHAV KANYA INTER COLLAGE R.NO. 4पहासू उर्मिला राघव कन्‍या इ0का0 क0नं0 ४PAHASU URMILA RAGHAV KANYA INTER COLLEGEपहासू उर्मिला राघव कन्‍या इण्‍टर कॉलिज
293PAHASHU URMILA RAGHAV KANYA INTER COLLAGE R.NO. 2पहासू उर्मिला राघव कन्‍या इ0का0 क0नं0 २PAHASU URMILA RAGHAV KANYA INTER COLLEGEपहासू उर्मिला राघव कन्‍या इण्‍टर कॉलिज
294PAHASHU URMILA RAGHAV KANYA INTER COLLAGE R.NO. 3पहासू उर्मिला राघव कन्‍या इ0का0 क0नं0 ३PAHASU URMILA RAGHAV KANYA INTER COLLEGEपहासू उर्मिला राघव कन्‍या इण्‍टर कॉलिज
295PAHASHU JANTA INTER COLLAGE R.NO. 1पहासू जनता इ0कालेज क0नं0 १PAHASU JANTA INTER COLLEGEपहासू जनता इण्‍टर कालेज
296PAHASHU JANTA INTER COLLAGE R.NO. 2पहासू जनता इ0कालेज क0नं0 २PAHASU JANTA INTER COLLEGEपहासू जनता इण्‍टर कालेज
297PAHASHU JANTA INTER COLLAGE R.NO. 3पहासू जनता इ0कालेज क0नं0 ३PAHASU JANTA INTER COLLEGEपहासू जनता इण्‍टर कालेज
298PAHASU MUKARRAM INTER COLLAGE R.NO. 1पहासू मुकर्रम इण्‍टर कालेज क0नं0 १PAHASU MUKARRAM INTER COLLEGEपहासू मुकर्रम इण्‍टर कालेज
299PAHASU MUKARRAM INTER COLLAGE R.NO. 2पहासू मुकर्रम इण्‍टर कालेज क0नं0 २PAHASU MUKARRAM INTER COLLEGEपहासू मुकर्रम इण्‍टर कालेज
300PAHASU MUKARRAM INTER COLLAGE R.NO. 3पहासू मुकर्रम इण्‍टर कालेज क0नं0 ३PAHASU MUKARRAM INTER COLLEGEपहासू मुकर्रम इण्‍टर कालेज
301PAHASU MUKARRAM INTER COLLAGE R.NO. 4पहासू मुकर्रम इण्‍टर कालेज क0नं0 ४PAHASU MUKARRAM INTER COLLEGEपहासू मुकर्रम इण्‍टर कालेज
302PAHASU MUKARRAM INTER COLLAGE R.NO. 5पहासू मुकर्रम इण्‍टर कालेज क0नं0 5PAHASU MUKARRAM INTER COLLEGEपहासू मुकर्रम इण्‍टर कालेज
303PAHASU MUKARRAM INTER COLLAGE R.NO. 6पहासू मुकर्रम इण्‍टर कालेज क0नं0 ६PAHASU MUKARRAM INTER COLLEGEपहासू मुकर्रम इण्‍टर कालेज
304NAGLA FATIHABAD PRIMARY SCHOOLनगला फतिहाबाद प्रा0स्‍कूलNAGLA FATIHABAD PRIMARY SCHOOLनगला फतीहाबाद प्राईमरी स्‍कूल
305PAHASU DEHAT PRIMARY SCHOOLपहासू देहात प्रा0स्‍कूलPAHASU DEHAT PRIMARY SCHOOLपहासू देहात प्राईमरी स्‍कूल
306FATKHABAD PRIMARY SCHOOLफतिहाबाद प्रा0स्‍कूलFATIHABAD PRIMARY SCHOOLफतिहाबाद प्राईमरी स्‍कूल
307SOI PRIMARY SCHOOLसोई प्रा0स्‍कूलSOI PRIMARY SCHOOLसोई प्राईमरी स्‍कूल
308PRIMARY SCHOOL NO. 2 SOI KA NAGLAप्रा0स्‍कूल नं0 2- सोई का नगलाPRIMARY SCHOOL NO-2 SOI KA NAGLAप्राईमरी स्‍कूल नं0 2 सोई का नगला
309SINGH NAGLIYA PRIMARY SCHOOLसिंह नगलिया प्रा0स्‍कूलSINGH NAGLIYA PRIMARY SCHOOLसिंह नगलिया प्राईमरी स्‍कूल
310KASUMI PRIMARY SCHOOL R.NO. 1कसूमी प्रा0स्‍कूल क0नं0 १KASUMI PRIMARY SCHOOLकसूमी प्राईमरी स्‍कूल
311KASUMI PRIMARY SCHOOL R.NO. 2कसूमी प्रा0स्‍कूल क0नं0 2KASUMI PRIMARY SCHOOLकसूमी प्राईमरी स्‍कूल
312NAGLIYA LAKSHMANPUR PRIMARY SCHOOLनगलिया लक्ष्‍मनपुर प्रा0स्‍कूलNAGLIYA LAXMANPUR PRIMARY SCHOOLनगलिया लक्ष्‍मनपुर प्राईमरी स्‍कूल
313FAJALPUR PRIMARY SCHOOLफजलपुर प्रा0स्‍कूलFAJALPUR PRIMARY SCHOOLफजलपुर प्राईमरी स्‍कूल
314RASULGARH PRIMARY SCHOOL R.NO. 1रसूलगढ प्रा0स्‍कूल क0नं0 १RASOOLGARH PRIMARY SCHOOLरसूलगढ प्राईमरी स्‍कूल
315RASULGARH PRIMARY SCHOOL R.NO. 2रसूलगढ प्रा0स्‍कूल क0नं0 २RASOOLGARH PRIMARY SCHOOLरसूलगढ प्राईमरी स्‍कूल
316TYORI PRIMARY SCHOOL R.NO. 1त्‍यौरी प्रा0स्‍कूल क0नं0 १TYORI PRIMARY SCHOOLत्‍यौरी प्राईमरी स्‍कूल
317TYORI PRIMARY SCHOOL R.NO. 2त्‍यौरी प्रा0स्‍कूल क0नं0 2TYORI PRIMARY SCHOOLत्‍यौरी प्राईमरी स्‍कूल
318NAGLA RANJEET MAJRA TYORI PRIMARY SCHOOLनगला रंजीत मा0 त्‍यौरी प्रा0स्‍कूलNAGLA RANJEET MAJRA TYORI PRIMARY SCHOOLनगला रंजीत मजरा त्‍यौरी प्राईमरी स्‍कूल
319JINAMAI PRIMARY SCHOOLजिनामई प्रा0स्‍कूलJINAMAI PRIMARY SCHOOLजिनामई प्राईमरी स्‍कूल
320GANGAGARH PRIMARY SCHOOL R.NO.गंगागढ प्रा0स्‍कूल क0नं0 १GANGAGARH PRIMARY SCHOOLगंगागढ प्राईमरी स्‍कूल
321GANGAGARH PRIMARY SCHOOL R.NO. 2गंगागढ प्रा0स्‍कूल क0नं0 २GANGAGARH PRIMARY SCHOOLगंगागढ प्राईमरी स्‍कूल
322GANGAGARH PRIMARY SCHOOL R.NO. 3गंगागढ प्रा0स्‍कूल क0नं0 ३GANGAGARH PRIMARY SCHOOLगंगागढ प्राईमरी स्‍कूल
323PADA PRIMARY SCHOOLपढा प्रा0स्‍कूलPADA PRIMARY SCHOOLपढा प्राईमरी स्‍कूल
324KANAINI VEDRAMPUR PRIMARY SCHOOL R.NO. 1कनैनी वेदरामपुर प्रा0स्‍कूल क0नं0 १KANAINI VEDRAMPUR PRIMARY SCHOOLकनैनी वेदरामपुर प्राईमरी स्‍कूल
325KANAINI VEDRAMPUR PRIMARY SCHOOL R.NO. 2कनैनी वेदरामपुर प्रा0स्‍कूल क0नं0 २KANAINI VEDRAMPUR PRIMARY SCHOOLकनैनी वेदरामपुर प्राईमरी स्‍कूल
326VEDRAMPUR PRIMARY SCHOOLवेदरामपुर प्रा0स्‍कूलVEDRAMPUR PRIMARY SCHOOLवेदरामपुर प्राईमरी स्‍कूल
327ALLIPUR MUBARIKPUR JR HIGH SCHOOLअल्‍लीपुर मुबारिकपुर जू0हा0स्‍कूलALLIPUR MUBARIKPUR JUNIOUR HIGH SCHOOLअल्‍लीपुर मुबारिकपुर जूनियर हाई स्‍कूल
328MAHUAKHERA PRIMARY SCHOOLमहुआखेडा प्रा0स्‍कूलMAHUAKHERA PRIMARY SCHOOLमहुआखेडा प्राईमरी स्‍कूल
329RISALU PRIMARY SCHOOL R.NO. 1रिसालू प्रा0स्‍कूल क0नं0 1RISALU PRIMARY SCHOOLरिसालू प्राईमरी स्‍कूल
330RISALU PRIMARY SCHOOL R.NO. 2रिसालू प्रा0स्‍कूल क0नं0 2RISALU PRIMARY SCHOOLरिसालू प्राईमरी स्‍कूल
331KAMONA PURV MADHYAMIK VIDHYALAY R.NO. 1कमौना पूर्व माध्‍यमिक विद्यालय क0नं0 1KAMONA PURV MADYAMIK VIDHAYALYAकमौना पूर्व माध्‍यमिक विद्यालय
332KAMONA PURV MADHYAMIK VIDHYALAY R.NO. 2कमौना पूर्व माध्‍यमिक विद्यालय क0नं0 2KAMONA PURV MADYAMIK VIDHAYALYAकमौना पूर्व माध्‍यमिक विद्यालय
333SAMUDAYIK BHAWAN KAMONAसामुदायिक भवन कमौनाSAMUDAYIK BHAWAN KAMONAसामुदायिक भवन कमौना
334JALALPUR PRIMARY SCHOOLजलालपुर प्रा0स्‍कूलJALALPUR PRIMARY SCHOOLजलालपुर प्राईमरी स्‍कूल
335SARBHANNA PRIMARY SCHOOL R.NO. 1सरभन्‍ना प्रा0स्‍कूल क0नं0 1SARBHANNA PRIMARY SCHOOLसरभन्‍ना प्राईमरी स्‍कूल
336SARBHANNA PRIMARY SCHOOL R.NO. 2सरभन्‍ना प्रा0स्‍कूल क0नं0 2SARBHANNA PRIMARY SCHOOLसरभन्‍ना प्राईमरी स्‍कूल
337SAHAR JR HIGH SCHOOL R.NO. 1सहार जूनियर हाईस्‍कूल क0नं0 १SAHAR JUNIOUR HIGH SCHOOLसहार जूनियर हाई स्‍कूल
338SAHAR JR HIGH SCHOOL R.NO. 2सहार जूनियर हाईस्‍कूल क0नं0 २SAHAR JUNIOUR HIGH SCHOOLसहार जूनियर हाई स्‍कूल
339SAHAR JR HIGH SCHOOL R.NO. 3सहार जूनियर हाईस्‍कूल क0नं0 ३SAHAR JUNIOUR HIGH SCHOOLसहार जूनियर हाई स्‍कूल
340LALGARHI PRIMARY SCHOOLलालगढी प्रा0स्‍कूलLALGARHI PRIMARY SCHOOLलालगढी प्राईमरी स्‍कूल
341LALGARHI SAMUDAYIK BHAWANलालगढी सामुदायिक भवनLALGARHI SAMUDAYIK BHAWANलालगढी सामूदायिक भवन
342BAN PRIMARY SCHOOLबान प्रा0स्‍कूलLALGARHI SAMUDAYIK BHAWANलालगढी सामूदायिक भवन
343NARAU JR HIGH SHOOL R.NO. 1नारऊ जू0‍हा0स्‍कूल क0नं0 १NARAU JUNIOUR HIGH SCHOOLनारऊ जूनियर हाई स्‍कूल
344NARAU JR HIGH SHOOL R.NO. 2नारऊ जू0‍हा0स्‍कूल क0नं0 २NARAU JUNIOUR HIGH SCHOOLनारऊ जूनियर हाई स्‍कूल
345BARKATPUR PRIMARY SCHOOLबरकातपुर प्रा0स्‍कूलBARKATPUR PRIMARY SCHOOLबरकातपुर प्राईमरी स्‍कूल
346BARKATPUR SAMUDAYIK BHAWANबरकातपुर सामुदायिक भवनBARKATPUR SAMUDAYIK BHAWANबरकातपुर सामुदायिक भवन
347TUNDAKHERA PRIMARY SCHOOL R.NO. 1टुंडाखैडा प्रा0स्‍कूल क0नं0 1TUNDAKHERA PRIMARY SCHOOLटुण्‍डा खेडा प्राईमरी स्‍कूल
348TUNDAKHERA PRIMARY SCHOOL R.NO. 2टुंडाखैडा प्रा0स्‍कूल क0नं0 २TUNDAKHERA PRIMARY SCHOOLटुण्‍डा खेडा प्राईमरी स्‍कूल
349BERAMNAGAR PRIMARY SCHOOLबैरमनगर प्रा0स्‍कूलBERAMNAGAR PRIMARY SCHOOLबैरमनगर प्राईमरी स्‍कूल
350DHARAU JR HIGH SCHOOLधौरऊ जू0हा0स्‍कूलDHORAU JUNIOUR HIGH SCHOOLधौरऊ जूनियर हाई स्‍कूल
351DHARAU JR HIGH SCHOOLधौरऊ जू0हा0स्‍कूलDHORAU JUNIOUR HIGH SCHOOLधौरऊ जूनियर हाई स्‍कूल
352DHARAU PANCHAYAT GHARधौरऊ पंचायत घरDHORAU PANCHAYAT GHARधौरऊ पंचायत घर
353SIDHPUR PRIMARY SCHOOLसिद्धपुर प्रा0स्‍कूलSIDHPUR PRIMARY SCHOOLसिद्वपुर प्राईमरी स्‍कूल
354CHAUGANPUR PRIMARY SCHOOLचौगानपुर प्रा0स्‍कूलCHAUGANPUR PRIMARY SCHOOLचौगानपुर प्राईमरी स्‍कूल
355CHAUGANPUR JR HIGH SCHOOLचौगानपुर जू0हा0स्‍कूलCHAUGANPUR JUNIOUR HIGH SCHOOLचौगानपुर जूनियर हाई स्‍कूल
356TYORBUJURG GANDHI INTER COLLAGE R.NO. 1त्‍यौर बुजुर्ग गांधी इ0का0 क0नं0 १TYOR BUJURG GANDHI INTER COLLEGEत्‍यौर बुजुर्ग गॉंधी इण्‍टर कालेज
357TYORBUJURG GANDHI INTER COLLAGE R.NO. 3त्‍यौर बुजुर्ग गांधी इ0का0 क0नं0 ३TYOR BUJURG GANDHI INTER COLLEGEत्‍यौर बुजुर्ग गॉंधी इण्‍टर कालेज
358TYORBUJURG GANDHI INTER COLLAGE R.NO. 2त्‍यौर बुजुर्ग गांधी इ0का0 क0नं0 २TYOR BUJURG GANDHI INTER COLLEGEत्‍यौर बुजुर्ग गॉंधी इण्‍टर कालेज
359KISHANPUR PRIMARY SCHOOLकिशनपुर प्रा0स्‍कूलKISHANPUR PRIMARY SCHOOLकिशनपुर प्राईमरी स्‍कूल
360BRAJGARI PRIMARY SCHOOLब्रजगढी प्रा0स्‍कूलBRIJGARHI PRIMARY SCHOOLब्रजगढी प्राईमरी स्‍कूल
361MOHMMADI NAGLA PRIMARY SCHOOLमौहम्‍मदी नगला प्रा0स्‍कूलMOHMDINAGLA PRIMARY SCHOOLमौहम्‍मदी नगला प्राईमरी स्‍कूल
362GANGAWAS PRIMARY SCHOOLगंगावास प्रा0स्‍कूलGANGAVAS PRIMARY SCHOOLगंगावास प्राईमरी स्‍कूल
363MUDAKARIMPUR PRIMARY SCHOOLमूढाकरीमपुर प्रा0स्‍कूलMUDA KAREEMPUR PRIMARY SCHOOLमूडा करीमपुर प्राईमरी स्‍कूल
364CHHATARI PRIMARY SCHOOL BANJARANछतारी प्रा0स्‍कूल बंजारनCHHATARI PRIMARY SCHOOL BANJARANछतारी प्राईमरी स्‍कूल बंजारान
365CHHATARI PRIMARY SCHOOL NO.1 R.NO. 1छतारी प्रा0स्‍कूल नं0 1 क0नं0 १CHHATARI PRIMARY SCHOOL -1छतारी प्राईमरी स्‍कूल-1
366CHHATARI PRIMARY SCHOOL NO.1 R.NO. 2छतारी प्रा0स्‍कूल नं0 1 क0नं0 २CHHATARI PRIMARY SCHOOL -1छतारी प्राईमरी स्‍कूल-1
367CHHATARI PRIMARY SCHOOL NO.1 R.NO. 3छतारी प्रा0स्‍कूल नं0 1 क0नं0 ३CHHATARI PRIMARY SCHOOL -1छतारी प्राईमरी स्‍कूल-1
368CHHATARI PRIMARY SCHOOL NO.2 R.NO. 1छतारी प्रा0स्‍कूल नं0 2 क0नं0 १CHHATARI PRIMARY SCHOOL -2छतारी प्राईमरी स्‍कूल-2
369CHHATARI PRIMARY SCHOOL NO.2 R.NO. 2छतारी प्रा0स्‍कूल नं0 2 क0नं0 २CHHATARI PRIMARY SCHOOL -2छतारी प्राईमरी स्‍कूल-2
370CHHATARI JR HIGH SCHOOL KANYA PATHSHALAछतारी जूनियर हाईस्‍कूल कन्‍या पाठशालाCHHATARI JUNIOUR HIGH SCHOOL KANYA PATHASHALAछतारी जूनियर हाई स्‍कूल कन्‍या पाठशाला
371NAGLA KHUSHAL PRIMARY SCHOOLनगला खुशहाल प्रा0स्‍कूलNAGLA KHUSHHAL PRIMARY SCHOOLनगला खुशहाल प्राईमरी स्‍कूल
372KASBA DADDU PRIMARY SCHOOL R.NO. 1कस्‍बा डडढू प्रा0स्‍कूल क0नं0 १KASBA DADDU PRIMARY SCHOOLकस्‍बा डड्डू प्राईमरी स्‍कूल
373KASBA DADDU PRIMARY SCHOOL R.NO. 2कस्‍बा डडढू प्रा0स्‍कूल क0नं0 २KASBA DADDU PRIMARY SCHOOLकस्‍बा डड्डू प्राईमरी स्‍कूल
374KASBA DADDU PRIMARY SCHOOL R.NO. 3कस्‍बा डडढू प्रा0स्‍कूल क0नं0 ३KASBA DADDU PRIMARY SCHOOLकस्‍बा डड्डू प्राईमरी स्‍कूल
375SIDHGARI PRIMARY SCHOOLसिद्धगढी प्रा0स्‍कूलSIDGARI PRIMARY SCHOOLसिद्वगढी प्राईमरी स्‍कूल
376NAGALIYA PRIMARY SCHOOLनगलिया प्रा0स्‍कूलNAGALIYA PRIMARY SCHOOLनगलिया प्राईमरी स्‍कूल
377BUDHASI PRIMARY SCHOOL R.NO. 1बूढासी प्रा0स्‍कूल क0नं0 १BUDASI PRIMARY SCHOOLबुढासी प्राईमरी स्‍कूल
378BUDHASI PRIMARY SCHOOL R.NO. 2बूढासी प्रा0स्‍कूल क0नं0 २BUDASI PRIMARY SCHOOLबुढासी प्राईमरी स्‍कूल
379BAHLOLPUR BUDHSAIN SHRI PREMCHAND INTER COLLAGE R.NO. 1बहलोलपुर बुद्धसैन श्री प्रेमचन्‍द इण्‍टर कालेज क0नं0 १BEHLOLPUR BUDHSAN SHRI PREMCHAND INTER COLLEGEबहलोलपुर बुद्वसैन श्री प्रेमचन्‍द इण्‍टर कालेज
380BAHLOLPUR BUDHSAIN SHRI PREMCHAND INTER COLLAGE R.NO. 2बहलोलपुर बुद्धसैन श्री प्रेमचन्‍द इण्‍टर कालेज क0नं0 २BEHLOLPUR BUDHSAN SHRI PREMCHAND INTER COLLEGEबहलोलपुर बुद्वसैन श्री प्रेमचन्‍द इण्‍टर कालेज
Enquiry
close slider
WhatsApp chat